Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Biskupice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Urzędu Gminy Biskupice.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-29.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-01-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://biskupice.pl?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Daniela Orłowska, promocja@biskupice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 122897081. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

32-020 Wieliczka, Tomaszkowice 455
Tel.: +48122506899
Faks: +48122506766
E-mail:
Strona internetowa: biskupice.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Siedziba Urzędu Gminy Biskupice mieści się w miejscowości Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.
Budynek Urzędu zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej 964 i drodze powiatowej numer 2013K. Obiekt posiada swój bezpłatny parking na około 50 samochodów.
 Na parkingu wyznaczone są miejsca dla osób  niepełnosprawnych oraz dla osób poruszających się rowerem (stojak na 5 rowerów). Budynek posiada 2 wejścia - główne zlokalizowane od strony zachodniej ( bezpośrednio przy drodze powiatowej nr 2013K) oraz wejście (ewakuacyjne)  od strony wschodniej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze obiektu.
Wewnątrz nie ma zamontowanej widy. Między piętrami znajdują się klatki schodowe oraz szerokie korytarze umożliwiające swobodne miniecie się osoby pełnosprawnej z osobą na wózku. Schematy budynku wywieszone są na tablicach ogłoszeń.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:


Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich o odpowiednim nachyleniu (nieprzekraczającym 15%)  wykonany z nawierzchni szorstkiej. Podest przy drzwiach wejściowych posiada wymaganą, minimalną powierzchnię manewrową 150x150 cm.
Na parterze budynku znajduje się dzwonek  przeznaczony dla osób z ograniczeniami ruchowymi  umożliwiający kontakt z pracownikami UG. Po uruchomieniu dzwonka  urzędnik schodzi do petenta i udziela pomocy w załatwieniu sprawy.
Z poziomu parteru dostępna jest także toaleta dostosowana w zakresie szerokości otworów drzwiowych do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wyposażenie toalety także spełnia kryteria dla osób niepełnosprawnych.  Wewnątrz budynku nie ma zamontowanych wind, pochyli, platform.
Urząd Gminy nie jest  wyposażony w system do informacji głosowych i nie posiada również pętli indukcyjnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Przewiń do góry