Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

 

Tomaszkowice, dnia 12 września 2022 roku

 

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Biskupice, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

WÓJT GMINY BISKUPICE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia

Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Zabłocie, gm. Biskupice, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00046559/5, składającej się z działek ewidencyjnych:

 1. , o powierzchni 2,2481 ha, w tym klasa gruntu PsIV – 2,2481 ha,
 2. , o powierzchni 0,0844 ha, w tym klasa gruntu Bi – 0,0844 ha,
 3. , o powierzchni 0,1000 ha, w tym klasa gruntu PsIV – 0,1000 ha,
 4. , o powierzchni 0,1000 ha, w tym klasa gruntu PsIV – 0,1000 ha,
 5. , o powierzchni 0,1000 ha, w tym klasa gruntu PSIV – 0,1000 ha,
 6. , o powierzchni 0,1000 ha, w tym klasa gruntu PsIV – 0,1000 ha,
 7. , o powierzchni 0,1000 ha, w tym klasa gruntu PsIV – 0,1000 ha,
 8. , o powierzchni 0,1000 ha, w tym klasa gruntu PsIV – 0,1000 ha,
 9. , o powierzchni 0,1000 ha, w tym klasa gruntu PsIV – 0,1000 ha,
 10. , o powierzchni 0,1000 ha, w tym klasa gruntu PsIV – 0,1000 ha,
 11. , o powierzchni 0,1000 ha, w tym klasa gruntu PsIV – 0,1000 ha,
 12. , o powierzchni 0,1070 ha, w tym klasa gruntu PsIV – 0,1070 ha,
 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, z tym, że działka 137/38 jest ogrodzona. Działki ewidencyjne zlokalizowane są bezpośrednio przy drodze publicznej.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działki ewidencyjne, o których mowa powyżej objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i znajdują się w terenach:

 1. terenach zabudowy usługowej o charakterze publicznym (symbol H1UP), terenach zieleni nie urządzonej (symbol ZR), strefie hydrogenicznej,
 2. : terenach zabudowy usługowej o charakterze  publicznym (symbol H1UP),
 3. : terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol H12MN),
 4. : terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol H12MN),
 5. : terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol H12MN),
 6. : terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol H12MN),
 7. : terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol H12MN),
 8. : terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol H12MN),
 9. : terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol H12MN),
 10. : terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol H12MN),
 11. : terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol H12MN),
 12. : terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol H12MN).
 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Dzierżawa do 3 lat.

 

 1. Cena nieruchomości

Brak

 1. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Brak

 1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości

Roczny czynsz dzierżawny wynosi: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),

Kwota rocznego czynszu dzierżawnego zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany przepisów do czynszu dzierżawnego może zostać doliczony podatek od towarów i usług VAT.

 1. Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny jest jeden raz w roku, w terminie do 31 marca, w każdym roku obowiązywania umowy, z wyjątkiem czynszu dzierżawnego za 2022 roku, który płatny jest w terminie do 31 października 2022 roku.

 1. Zasady aktualizacji opłat

Roczny czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym  przez Prezesa GUS za rok poprzedni. W przypadku gdy średnioroczny wskaźnik, o którym mowa powyżej będzie wykazywał spadek cen w stosunku do roku poprzedniego, czynsz dzierżawny nie zmieni się
i pozostanie na tym samym poziomie.

 1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na cele uprawy rolnej.

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

Brak

 

Do pobrania:

PDFWYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biskupice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę .pdf (118,62KB)
 

 

Przewiń do góry