Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Informacja Wójta Gminy Biskupice

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r.poz. 1327, 1265,1812)  na realizację zadania publicznego pn. Kultura i obyczaje regionu”, oferowanej przez Stowarzyszenie „Hejnał Trąbki”

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Biskupice.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Hejnał Trąbki”

 Tytuł zadania publicznego: pn. Kultura i obyczaje regionu”

Rodzaj zadania publicznego: w zakresie  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wnioskowana kwota dotacji: 3 000,00 zł

Proponowana kwota dotacji:  3 000,00 zł


Termin zgłaszania uwag: Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. z 2022 r.poz. 1327, 1265,1812) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie do 7 dni od ogłoszenia.  Osobiście na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy Urzędu (tj. pon 8.00 -17.00, wtorek -czwartek 7.30 -15.30, piątek 7.30 -14.30)  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.

Do pobrania:

PDFZarządzenie Nr 0050.147.2022.pdf (42,38KB)

PDFOferta pn Kultura i obyczaje regionu.pdf (293,20KB)
 

 

Przewiń do góry