Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Drogowa inwestycja w Jawczycach i Łazanach zakończona
 

Ukończono trwające ponad rok prace drogowe w miejscowości Jawczyce i Łazany. Wzdłuż głównej drogi biegnącej przez sołectwa, powstał trakt pieszo-rowerowy. Przebudowie poddana została droga, utworzono także wygodne przejście dla pieszych wyposażone w aktywny znak.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 560006K w km 0+006,50-1+570,77  w miejscowości Łazany i Jawczyce, Gmina Biskupice” to jedna z największych inwestycji drogowych, jaką prowadziliśmy w tym i ubiegłym roku. Było to możliwe dzięki dotacji, jaką otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – mówi wójt Renata Gawlik.

Zakres prowadzonych prac był bardzo obszerny. Podczas realizacji zadania częściowo przebudowie uległa istniejąca siec gazowa. Modernizacji poddane zostały zjazdy z posesji. Całkowicie  przebudowano nawierzchnie asfaltową. Powstał tez wygodny trakt, który  z pewnością zwiększy bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi – reasumuje Renata Gawlik.

Drogowa inwestycja kosztowała 2 272 077 zł  w tym 1 314 230 zł pochodziło z dotacji  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

loga rfd.png

 

Jawczyce po remoncie.jpeg

Jawczyce po remoncie 2.jpeg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przebudowa drogi gminnej Łazany – Zabłocie

 

Wkrótce ruszą prace związane z realizacją dużej inwestycji drogowej. W dniu 21.07.2021r. Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik przy kontrasygnacie Skarbnik – Agnieszki Gągulskiej oraz przedstawiciel firmy PRODiM - Oskar Niezabitowski podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K od km 0+011,61-1+732,87 w miejscowości Łazany i Trąbki” .

Łączna długość przebudowywanego odcinka to około 1730 m. Zakres inwestycji przewiduje  budowę ścieżki rowerowej połączonej z chodnikiem. W ramach prac wykonana zostanie  nowa warstwa ścieralna wraz z niezbędnymi poszerzeniami jezdni. Przebudowie  poddany będzie system odwodnienia wzdłuż całej drogi oraz na włączeniu do drogi powiatowej nr 2019 K Trąbki – Niegowić (budowa kanalizacji, przebudowa rowów). Planuje się zmodernizować kolidującą z inwestycją sieć gazową, o łącznej długości około 260m. Wykonawca zabezpieczy  istniejącą  infrastrukturę techniczną (sieć elektroenergetyczną, sieć telekomunikacyjną, sieć wodociągową).

Jak podają zapisy umowy realizacja projektu ma zakończyć się w czerwcu 2022 roku. Kwota inwestycji to 3 914 088 64 zł, w 55% finansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

loga rfd.png

umowa Łazany - trąbki.jpeg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umowa na remont drogi Szczygłów – Zabłocie podpisana
 

W dniu 21.07.2021r. właścicielka firmy Wielobranżowej PPUH JANDA –Janina Duda oraz Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik podpisały umowę na przebudowę drogi gminnej nr 560003K w miejscowości Szczygłów i Zabłocie.

Firma została wyłoniona w drodze przetargu i już wkrótce przystąpi do realizacji inwestycji. Przewiduje się, że prace potrwają do lipca 2023 roku.

W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty budowlane: przebudowę nawierzchni drogi, budowę chodnika (prawostronnego), modernizację istniejących zjazdów, renowację systemu odwodnienia wraz z budową kanalizacji opadowej, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej.  Inwestycja opiewa na kwotę 5 440 000 złotych. Zadanie dofinansowane w 55 % ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór na 2021).

 

loga rfd.png

 

Umowa Szczygłów -zabłocie.jpeg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Droga Jawczyce przez wieś – finał prac we wrześniu

Od wakacji 2020 roku w Jawczycach trwają prace, związane z realizacją zadania publicznego pn.„Przebudowa drogi gminnej nr 560006K w km 0+006,50-1+570,77 w miejscowości Łazany i Jawczyce, Gmina Biskupice”.  Z utrudnieniami w ruchu mieszkańcy będą musieli liczyć się jeszcze do września tego roku  – komentuje Wójt Gminy Biskupice Renata Gawlik.

To jedna z największych inwestycji drogowych jaką obecnie prowadzimy. Jest to możliwe  dzięki dotacji jaką otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych w Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zakres prowadzonych prac jest bardzo szeroki.  Wykonanie inwestycji zmusiło nas do przeprowadzenia częściowej  przebudowy istniejącej sieci gazowej. Modernizacji poddaliśmy zjazdy do posesji. Wzdłuż całego remontowanego odcinka powstała wygodna ścieżka pieszo-rowerowa, która bez wątpienia podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi – reasumuje szefowa gminy.

 

loga rfd.png

 

jawczyce_03.jpg.jpeg

jawczyce2.jpeg

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Droga Krzyż - Ryje w Sułowie jak nowa 

Z końcem 2020 roku sfinalizowano przebudowę drogi gminnej Sułów – Ryje (nr 560049K w km od 0+000,00 do km 0+846,30). Zakres prac przewidywał między innymi przeprowadzenie robót przygotowawczych i rozbiórkowych starej nawierzchni, modernizację  zjazdów i przepustów drogowych, wykonanie odwodnienia i finalnie położenie nowej nakładki asfaltowej.

Całość kosztów zadania opiewa na kwotę 196 369,45 złotych. Kwota w wysokości 104 340,00 zł została pozyskana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

 

loga rfd.png

 

 

krzyz_ryje01.jpeg

Suow_Ryje02.jpeg

 

 

 

Przewiń do góry