Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzanowie

W dniu 26 czerwca 2017r. Wójt Gminy Biskupice podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzanowie (Gmina Biskupice)”.  Dzięki budowie PSZOK możliwe będzie odpowiednie zagospodarowanie poszczególnych frakcji odpadów nadających się do recyklingu. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2017r. Projekt budowy PSZOK finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach strategii ZIT. 

___________________________________________________________________

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice

 

W dniu 26 czerwca 2017r. Wójt Gminy Biskupice podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biskupice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biskupice, Gmina Biskupice”. Projekt ma na celu wsparcie lokalnego rozwoju Gminy Biskupie i poprawę gospodarki wodno - kanalizacyjnej poprzez budowę 227 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy oraz budowę  fragmentu sieci wodociągowej o długości 355 m w miejscowości Biskupice. Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019 przy dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

 

____________________________________________________________________

 

Kompetencje kluczowe

Podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Kompetencje kluczowe” w ramach 10 Osi Priorytetowej Rozwój kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu  rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, informatycznych oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych u nauczycieli. Projekt realizowany będzie dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w Bodzanowie oraz  Gimnazjum w Sławkowicach od sierpnia 2017 roku do czerwca 2019 roku.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Program Rewitalizacji

W dniu 14 października 2016r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Biskupice a Województwem Małopolskim na dofinansowanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Biskupice na lata 2016-2020. Opracowany i utworzony dokument po przyjęciu przez Radę Gminy w formie uchwały zostanie wpisany do Rejestru Wojewody. Dzięki temu Gmina Biskupice będzie miała możliwość korzystania z aplikowania o środki na rewitalizację obszarów zdegradowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania całego projektu wynosi 98 896,50 zł.

                                                    

_____________________________________________________________________________________

 

  • Kompleks Sportowy w Bodzanowie

 


Projekt pn. Modernizacja Kompleksu Sportowego w Bodzanowie realizowany był w latach 2011-2012 i współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00213-6922-UM0600191/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w ramach  Działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi."

Koszt inwestycji wyniósł  309 513,65 zł. Z dotacji pozyskano 246 727,07 zł, pozostałe koszty pokryto z budżetu gminy Biskupice.

 

                                                    

 

 ______________________________________________________________________________

 

 


Program pn. Odnowa Centrum Wsi Tomaszkowice realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), Osi Priorytetowej 6.,  Spójność wewnętrzna, Działania 6.2. Rozwój Obszarów Wiejskich, Schemat A: Odnowa Centrów Wsi.

                         

 

   

_________________________________________________________________________                                              

 

 

 

 

Bezpośrednim celem projektu była poprawa stanu technicznego placówek oświatowych na terenie Gminy Biskupice oraz stworzenie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, społeczno – kulturalnej. Projekt zakładał docieplenie budynków wielofunkcyjnych placówek:SP Trąbki, SP Biskupice, Gimnazjum w Sławakowicach oraz budowę placu zabaw i wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP w Trąbkach.

 

Projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.2. Rozwój Obszarów Wiejskich, Schemat B. Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa.

                     

______________________________________________________________________________

„Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby dzięki montażowi kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej”

Związek Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby z siedzibą w Gdowie w ramach otrzymanego dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 7, infrastruktura ochrony środowiska, działanie 7.2. w dniu 20.01.2012r. zakończył prace związane z realizacją projekt pn: „Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby dzięki montażowi kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej”.
W ramach projektu wykonano instalacje solarne w 23 obiektach użyteczności publicznej z terenu gminy Łapanów, Raciechowice, Szczurowa i Drwinia. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.665.420,55 zł, wartość kosztów kwalifikowanych 1.664.200,55 zł, kwota dofinansowania ze środków MRPO 1.414.570,47 zł (85% k. kwalifikowanych).

                              

 

Opracowanie i foto:D.Orłowska        

Przewiń do góry