Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

 

RPGN.6845.21.2022

Tomaszkowice, dnia 25 października 2022 roku

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biskupice, przeznaczonej do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej.

WÓJT GMINY BISKUPICE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem, w drodze bezprzetargowej:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia

Działka ewidencyjna nr 98/4, położona w miejscowości Tomaszkowice, gm. Biskupice, o pow. 0,7529ha, objęta księgą wieczystą nr KR1I/00022521/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, zabudowana budynkiem
o numerze porządkowym Tomaszkowice 455.

Opis nieruchomości

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o powierzchni 5m², zlokalizowane na parterze budynku o numerze porządkowym Tomaszkowice 455, o którym mowa powyżej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka ewidencyjna, o której mowa powyżej objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biskupice, i znajduje się
w terenach: zabudowy usługowej o charakterze publicznym (symbol A1UP), dróg publicznych- droga główna (symbol 1KDG), dróg publicznych- droga zbiorcza (symbol 1KDZ), strefie potencjalnego ponadnormatywnego oddziaływania terenów komunikacji Kpu oraz strefie szkodliwych wpływów poeksploatacyjnych złoża soli w Wieliczce.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Najem do 3 lat.

Cena nieruchomości

Brak

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Brak

Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości

Miesięczny czynsz najmu wynosi: 300,00zł netto (słownie: trzysta złotych 00/100). Do czynszu najmu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Najemca dodatkowo ponosił będzie ryczałtowy koszt zużycia energii elektrycznej.

Termin wnoszenia opłat

Czynsz najmu wraz z ryczałtową opłatą za energię elektryczną płatny jest
z góry, w terminie do 30 dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz najmu podlega waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
W przypadku gdy średnioroczny wskaźnik, o którym mowa powyżej będzie wykazywał spadek cen w stosunku do roku poprzedniego, czynsz najmu nie zmieni się i pozostanie na tym samym poziomie.

Ryczałtowa opłata za energię elektryczną aktualizowana będzie w każdym roku obowiązywania umowy, z wyłączeniem 2022 roku.

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem dzierżawę lub użyczenie

Pomieszczenie, o którym mowa powyżej przeznacza się do oddania w najem, celem lokalizacji BANKOMATU.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

Brak

 

Do pobrania:

 

 

Przewiń do góry