Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Z dniem 31 stycznia 2024r. Gmina Biskupice zakończyła realizację projektu EKO TEAM współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 realizowanego przez gminy partnerskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Celem projektu było zorganizowanie sieci ekodoradców działających na terenie Metropolii Krakowskiej. Ich głównym zadaniem było aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.  

Zespół Ekodoradców Gminy Biskupice w okresie od czerwca 2020 do stycznia 2024 organizował liczne akcje informacyjno – edukacyjne skierowane do osób
w różnych grupach wiekowych, które miały pomóc w zrozumieniu konieczności działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

 W okresie 44 miesięcy realizacji projektu grupa ekodoradców udzieliła łącznie ponad 16 000 porad. Ekodoradcy służyli mieszkańcom wsparciem zarówno w zakresie informowania o dostępnej ofercie dofinansowań, jak również praktyczną pomocą w składaniu wniosków aplikacyjnych do programów dofinansowujących wymianę urządzeń grzewczych, działania termomodernizacyjne, jak również montaż OZE.

Efektem pracy była:

 • Wymiana 269 pieców
 • montaż 91 odnawialnych źródeł energii
 • termomodernizacja 44 budynków (ocieplenie, wymiana stolarki okiennej
  i drzwiowej).

Łączna wartość inwestycji wyniosła 6 344 451,92zł.

Jednocześnie informujemy, że gminni ekodoradcy w dalszym ciągu służą pomocą wszystkim osobom zainteresowanym modernizacją swoich budynków, która pozwoli na ograniczenie ich zapotrzebowania na energię i wpłynie korzystnie
na poprawę jakości powietrza.

 

Eko team.jpeg

-------------------------------------------------------------------------

W dniu 08 czerwca 2020r Gmina Biskupice  przystąpiła do projektu EKO TEAM,  którego głównym celem jest aktywne działanie służące podniesieniu efektywności energetycznej budynków przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza. Projekt realizowany jest od 08.06.2020r do 31.03.2023r


Nasza gmina w ramach projektu zatrudnia 2 ekodoradców:

 • Pani Marcelina Słotwińska
  Główny Ekodoradca
  pok.33, piętro II
  kontakt telefoniczny (12) 289 70 95
  email:

 

 • Pani Justyna Kupiec
  Ekodoradca
  pok. 33, piętro II
  kontakt telefoniczny (12) 289 70 80
  email:

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na wykonaną/ planowaną wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania, instalację  fotowoltaiczną lub termomodernizację budynku skontaktuj się z nami, a my przedstawimy dostępne programy umożliwiające odzyskanie części zainwestowanych środków finansowych.

Doradztwo w zakresie:
•    Programu pn.„Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice” realizowanego przez Gminę Biskupice ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zakładającego wymianę palenisk opalanych paliwem stałym na gazowe (max kwota dotacji 5 000 zł na zakup pieca i 2 000 zł na instalację);

•    Programu priorytetowego "Czyste powietrze" realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowującego działania związane z wymianą nieefektywnych źródeł ogrzewania, termomodernizacją budynków oraz montażem instalacji fotowoltaicznej;

•    Programu "Mój Prąd" wspierającego produkcję „zielonej” energii z własnej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie w formie dotacji do wysokości 50% poniesionych kosztów;

Usługi Rozwoju Projektu są współfinansowane ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020.

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie zawiera ona opinię Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

___________________________________________________________________________

Nowy obowiązek dla właścicieli budynków mieszkalnych, lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej

 

Pragniemy poinformować, że od 1 lipca 2021 r. został uruchomiony rejestr CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jest to nowy, ogólnopolski system informacji o źródłach ogrzewania budynków, ma ona pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków. W systemie tym będą gromadzone informacje na temat źródeł emisji. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji tj. do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Z kolei dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni. Okres ten dotyczy również nieruchomości, w których zainstalowano nowe źródła ciepła.

Deklarację można złożyć:
1)    W formie elektronicznej, za pośrednictwem systemy teleinformatycznego CEEB, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Do złożenia deklaracji w tej formie niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub korzystanie z e–dowodu.
2)    W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Biskupice na Dzienniku Podawczym.
Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów będą groziły kary grzywny.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://zone.gunb.gov.pl

 

__________________________________________________________________________

Konkurs "Bądź EKO"

Zespół Ekodoradców działający w UG Biskupice ogłasza konkurs pod nazwą „Bądź Eko” mający zachęcić mieszkańców gminy Biskupice do podnoszenia efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę starych, nieekologicznych kotłów zasilanych na paliwo stałe, termomodernizację budynków oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Wszystkie osoby, które w okresie (1 stycznia do 30 listopada 2021r)  skorzystają z porady Ekodoradcy oraz poniosą wydatki, o których mowa powyżej i złożą formularz karty zgłoszeniowej wraz z niezbędnymi załącznikami wezmą udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody w postaci oczyszczacza powietrza.

Losowanie zwycięzcy odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021r

 

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową jest dostępny poniżej:

 
 
____________________________________________________________________________
 

                             Program Moja Woda  – ruszył nabór wniosków 2021


W związku z dużym zainteresowaniem Programem Moja Woda informujemy, że w dniu 22 marca 2021r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił kolejny nabór wniosków.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowanie z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.
Warunki: minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r, z zastrzeżeniem, że inwestycja nie może zostać zakończona przed wpływem papierowej wersji wniosku do Funduszu.

Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 22 marca 2021 r.  aż do czasu rozdysponowania puli środków.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są pod adresem:
Program priorytetowy „Moja woda”. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (wfos.krakow.pl)
 

__________________________________________________________________________
 

KONIEC II NABORU WNIOSKÓW W PROGRAMIE „MOJA WODA”

 

W związku z kończącym się drugim naborem wniosków w ramach programu „Moja woda” prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informujemy, że elektroniczne wnioski w Programie można składać jeszcze tylko do dnia 10 czerwca br.

Jednocześnie informujemy, że poza wnioskiem elektronicznym składanym poprzez Portal Beneficjenta  Wnioskodawca zobowiązany jest również do złożenia papierowej wersji wniosku (wraz z załącznikami) do siedziby WFOŚiGW lub za pośrednictwem platformy e- PUAP. Wnioski w wersji papierowej można składać do dnia 12 lipca 2021r. (decyduje data wpływu  do Funduszu).

Do dofinansowania w programie „Moja Woda” kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie  i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowany może zostać objęty również zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz zbiornik i instalacje rozprowadzające wodę zgromadzoną na działce.

 

 

Przewiń do góry