Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice uprzejmie informuje, że Gmina Biskupice przystąpiła do rządowego programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych, które określono przepisami ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236).

Wnioski składać można:

 1. Osobiście na Dzienniku Podawczym: 
 • Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32 – 020 Wieliczka,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą
  w Trąbkach, Trąbki 340, 32 – 020 Wieliczka:
 • poniedziałek w godz. 8.00-17.00
 • wtorek – czwartek w godz. 7:30-15:30
 • piątek w godz. 7:30 – 14:30
 1. Pocztą na adres
 • Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32 – 020 Wieliczka
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach
  z siedzibą w Trąbkach, Trąbki 340, 32 – 020 Wieliczka
 1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP lub na adres poczty elektronicznej

lub

koniecznie opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (to również podpis elektroniczny).

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności zgłoszeń. Sprzedaż węgla będzie prowadzona za pośrednictwem składów z terenu Gminy Biskupice. Końcowa cena węgla, na chwilę obecną zgodnie z dyspozycją ustawy o preferencyjnym zakupie węgla dla mieszkańców nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę.

Z uwagi na uzależnienie od dostaw realizowanych przez spółki wyznaczone Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2237) jako podmioty wprowadzające do obrotu uprawnione do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego Gmina Biskupice nie może zagwarantować wnioskowanej ilości, jakości węgla, ani też terminu jego dostarczenia.

Zgodnie z zapisami ustawy ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2238)
i wynosi:

 1. w okresie do 31 grudnia 2022 r. – 1,5 tony,
 2. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. – 1,5 tony,

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizycznaw gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje.

Wniosek o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

 

 

Przewiń do góry