Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

2.png

 

! NOWY HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych, segregowanych i wielkogabarytowych na rok 2024

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków
 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 2519 z późn. zm.,) w zakresie m.in. ewidencji zbiorników bezodpływowych i kontroli umów z firmą asenizacyjną odbierającą nieczystości ciekłe ze zbiornika bezodpływowego (szamba) i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków, prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy Biskupice wymaganych dokumentów tj. umowy, potwierdzeń regularnego wywozu nieczystości (faktury, rachunki za ostatnie 12 miesięcy) oraz zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Można to uczynić poprzez złożenie kopii dokumentów: na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Biskupice, pocztą lub skan na adres mailowy .

Właściciele nieruchomości, którzy nie przedłożą stosownych dokumentów do dnia 30.09.2023r. zostaną poddani kontroli z Urzędu, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

 

Do pobrania:

PDFInformacja dla mieszkańców - samokontrole.pdf (50,19KB)
DOCXPlan kontroli.docx (13,93KB)
DOCzgłoszenie do ewidencji.doc (48,00KB)
DOCWykaz firm - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych03 04 2024.pdf.doc (34,50KB)
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obecny system gospodarki odpadami zaczął funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 roku. Opłata za wywóz odpadów naliczana jest w oparciu o dane zamieszczone w deklaracji (ilość osób zamieszkujących nieruchomość i sposób gromadzenia odpadów), której złożenie w Urzędzie Gminie Biskupice jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
 • w przypadku gromadzenia odpadów w sposób selektywny – po 28,00 zł za osobę,
 • w przypadku braku segregacji odpadów – 56,00 zł za osobę.

PDFUchwała Nr XX13319 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI8019 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 czerwca 2019 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko.pdf (82,14KB)
 

Uchwalając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniono liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku  i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej systemu, a także przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Przy ustaleniu stawek wzięto pod uwagę:

 • roczne koszty zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • roczny koszt obsługi administracyjnej systemu,
 • roczne wynagrodzenie dla firmy wyłonionej w przetargu obsługującej system,
 • roczny koszt utworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów.
 
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać:
 • w kasie Urzędu Gminy (w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, wtorek - czwartek w godz. 8.00 - 14.30, piątek w godz. 8.00 -13.30),
 • przelewem na indywidualny rachunek bankowy (podany w przesyłanej informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
 •  lub u Inkasentów.

 

Zaistnienie okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty lub zaistnienie zdarzeń mających wpływ na jej wysokość (zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość) należy zgłosić to na nowej deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

W przypadku nie złożenia deklaracji, Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty, uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Ustawa zobowiązuje wszystkich mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny (z podziałem na następujące frakcje):
 • papier,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metal,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady ulegające biodegradacji.

Dwa razy w roku (w miesiącach kwiecień i październik), organizowane są bezpłatne zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości.
 
 
W przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. zakłady usługowe, produkcyjne itp.), przedsiębiorca ma obowiązek zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Biskupice (wykaz dostępny na stronie internetowej www.biskupice.pl w zakładce ochrona środowiska).

Mieszkańcy mają obowiązek wyposażenia, we własnym zakresie, nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. Worki na odpady segregowane dostarczane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Odpady odbierane są z częstotliwością: odpady segregowane raz w miesiącu, natomiast odpady zmieszane oraz resztki posegregacyjne raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości. Właściciele nieruchomości, którzy nie składują odpadów biodegradowalnych (resztki żywności, skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie i inne odpady roślinne) w przydomowych kompostownikach, mają obowiązek przekazywania ich w przeznaczonych do tego workach.
 
Ponadto przypominamy, że przedsiębiorcy mają obowiązek posiadać umowę cywilno – prawną na odbiór odpadów wytwarzanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa ta powinna być zawarta z jedną z firm, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Biskupice.

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2020rok:
1.    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 75,00%,
2.    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 91,00%,
3.    Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów w wytworzonych w 1995r. – 9,00%.
 
 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023r. z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Biskupice realizowany jest przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI

Mieczysław Jakubowski
ul. Nad Drwinią 33
30-841 Kraków
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Bodzanowie


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bodzanowie został uruchomiony 28  kwietnia  2018  r.  na działce ewidencyjnej nr 695 w Bodzanowie(obok Meblomaxu).
 
 
PSZOK świadczy usługi w każdą sobotę (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach:
 •  od 10:00 do 14:00 w okresie od listopada do kwietnia,
 •  od 11:00 do 18:00 w okresie od maja do października.
pszok.jpeg
 
Do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych   można   bezpłatnie przekazywać  odpady zebrane, w  sposób selektywny, przez  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Biskupice, w tym:

1)  zielone i ogrodowe (kod odpadu -20 03 02, 20 01 99, 20 02 01),
2)  papier i tekturę (kod odpadu -20 01 01, 15 01 01),
3)  tworzywa sztuczne (kod odpadu -20 01 39, 15 01 02),
4)  metale (kod odpadu -20 01 40, 15 01 04),
5)  szkło (kod odpadu -20 01 02, 15 01 07),
6)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod odpadu -20 01 35*, 20 01 36),
7)  wielkogabarytowe (kod odpadu -20 03 07),
8)  zużyte baterie i akumulatory (kod odpadu -20 01 33*, 20 01 34),
9)  zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych (kod odpadu -20 03 99),
10) przeterminowane lekarstwa (kod odpadu -20 01 31*, 20 01 32),
11) tekstylia (kod odpadu –19 12 08),
12) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (w tym chemikalia),
13) budowlane  i  rozbiórkowe  z  remontów  prowadzonych  samodzielnie  niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót (kod odpadu -20 03 99),
14) opakowania wielomateriałowe (kod odpadu –15 01 05).
 

 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Materiały do pobrania:

 

WAŻNE DOKUMENTY:

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi - druki.pdf (191,56KB)
PDFRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice.pdf (584,12KB)
PDFZmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice.pdf (170,95KB)
PDFTermin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (11,63KB)
PDFUchwała Nr XX13319 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI8019 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 czerwca 2019 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami ko.pdf (82,14KB)
PDFUchwała Nr XXIX19820 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy.pdf (62,58KB)
DOCWykaz firm - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych03 04 2024.pdf.doc (34,50KB)
PDFUchwała Nr XXVIII19616 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działal.pdf (109,36KB)
DOCWykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkanców aktualizacja 10.11.2023.doc (668,00KB)
PDFOpłaty za korzystanie ze środowiska.pdf (13,69KB)  PDFZałącznik.pdf (564,15KB)
PDFInformacja o zbierających, na terenie gminy Biskupice, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.pdf (223,56KB)

 

 

Plany

PDFPLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BISKUPICE.pdf (893,88KB)
PDFPLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BISKUPICE - AKTUALIZACJA.pdf (950,97KB)

 

Programy

PDFPROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BISKUPICE NA LATA 2012-2032.pdf (957,75KB)
PDFPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BISKUPICE NA LATA 2012-2032.pdf (738,65KB)
 

 
Sprawozdania
 
Przewiń do góry