Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Od  11 października 2019 roku obowiązują nowe normy informowania i alarmowania o smogu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, alarm smogowy będzie ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10 (poprzednia wartość 300 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10), poziom informowania to 100 mikrogramów.

 

      

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sprawdź jakość powietrza w Twojej okolicy: https://powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza/

 

Mapa.jpeg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Prognozy jakości powietrza dla Polski

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.

Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/ Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”).

Serdecznie zachęcamy do bezpłatnego korzystania z zamieszczanych prognoz, zarówno w formie udostępnianych na Państwa stronach mapek z podaniem źródła danych lub bezpośredniego odesłania do strony internetowej IOŚ-PIB.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowe kontrole palenisk

Z początkiem 2022r. pracownicy Urzędu Gminy Biskupice rozpoczną cykl kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Gminy Biskupice.

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020r. Gmina zobowiązana jest w 2022r. do przeprowadzenia 100 kontroli planowych budynków w zakresie użytkowanego źródła ogrzewania i stosowanego materiału opałowego.

W trakcie kontroli kontrolowany zobowiązany jest do:

- umożliwienia wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust.3 prawa ochrony środowiska;                                                    
- umożliwienia kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych;                                                                                                                           
 - okazanie  na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli.
 

W przypadku podejrzenia spalania odpadów pracownicy Urzędu Gminy mają prawo poboru próbki materiału paleniskowego celem przekazania jej do badania przez Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze.

Jednocześnie przypominamy właścicielom budynków użytkującym nieekologiczne urządzenia grzewcze zasilane na paliwo stałe o konieczności wymiany kotłów pozaklasowych do końca 2022r. Z kolei urządzenia grzewcze 3 i 4 klasy muszą zostać wymienione do końca grudnia 2026r. Z dniem 1 stycznia 2023r. będzie obowiązywał również zakaz używania kominków o sprawności cieplnej poniżej 80% lub niespełniających norm ekoprojektu.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Planowany harmonogram kontroli na rok 2022:

  • STYCZEŃ – Bodzanów
  • LUTY - Trąbki
  • MARZEC – Tomaszkowice, Jawczyce
  • KWIECIEŃ – Sułów
  • MAJ – Sławkowice
  • CZERWIEC – Łazany
  • WRZESIEŃ – Przebieczany
  • PAŹDZIERNIK – Szczygłów, Zabłocie
  • LISTOPAD - Biskupice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inwentaryzacja budynków mieszkalnych dla mieszkańców Gminy Biskupice

 

Ankieta inwentaryzacyjna ogrzewania/termomodernizacji/OZE Gmina Biskupice

Szanowni mieszkańcy,

W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego Urząd Gminy Biskupice zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej. Załączoną ankietę w wersji elektronicznej prosimy wypełnić w nieprzekraczalnym  terminie do 22 lutego 2019r. i wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres inwentaryzacja@biskupice.pl. W przypadku nie wypełnienia lub odesłania ankiety pracownicy UG Biskupice przeprowadzą inwentaryzację osobiście.

Instrukcja: na linku ankiety inwentaryzacyjnej należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć  ZAPISZ ELEMENT DOCELOWY JAKO..., ankieta pobierze się w formie pliku Excel.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biskupice            

 

W dniu 10 maja 2017 Rada Gminy Biskupice podjęła Uchwałę Nr XXXIX/280/17 w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biskupice

 

Do pobrania:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sensory „Airly” badają jakość powietrza w gminie Biskupice

 

Gmina Biskupice zakupiła sensory pomiaru jakości powietrza. Systemy firmy „Airly” zamontowano w trzech miejscowościach: Biskupicach, Bodzanowie oraz Łazanach.

Urządzenia pobierają dane pomiarowe temperaturę powietrza (wyrażoną w stopniach Celsjusza), wilgotność, ciśnienie oraz stężenie pyłów zawieszonych (PM1, PM2.5 oraz PM10) i w czasie rzeczywistym zbierają, przetwarzają i interpretują te dane. Z efektami tych pomiarów można zapoznać się na stronie internetowej https://map.airly.eu/pl/ lub za pomocą aplikacji Airly w swoim telefonie.

Sensor przedstawia dane pomiarowe w czasie rzeczywistym za pomocą diody, której kolor odpowiada aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza, zgodnie ze skalą CAQI wskazaną w tabeli poniżej.

                         

Sprawdź stan powietrza w Gminie Biskupice – https://map.airly.eu/pl/#latitude=49.96295&longitude=20.37538&id=631

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                        
    
          „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze”     

 

Wystartowała kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz poprawy jakości powietrza, której celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców podkrakowskich gmin. Hasło przewodnie kampanii to: „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze!”.

Dedykowana strona internetowa informująca o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w podkrakowskich miejscowościach, dystrybucja plakatów, publikacje w gazetach gminnych, oraz branding 16 autobusów aglomeracyjnych – Gmina Miejska Kraków wraz z ościennymi gminami, zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska (Gmina Biskupice jest jej członkiem od 2014r.)  rozpoczęła właśnie wspólną akcję informacyjno-edukacyjną. Główne hasła kampanii to: Nie pal węglem złej jakości, mułem i flotem węglowym, nie pal plastiku, mebli i innych śmieci, wymień piec oraz nie narażaj bliskich na ciężkie choroby.

Kampania, będąca wynikiem współpracy UMK z 14 sąsiadującymi gminami, ma uświadamiać mieszkańcom, że problem zanieczyszczonego powietrza dotyka nie tylko Krakowa, ale również miejscowości, które z nim sąsiadują. Inicjatorzy kampanii mają również nadzieję, że uda się przekonać mieszkańców do stosowania paliw węglowych dobrej jakości i zaprzestania spalania odpadów. Dodatkowym efektem kampanii ma być wzrost zainteresowania mieszkańców działaniami władz, podejmowanymi w temacie ochrony powietrza na terenach ich gmin.

Od 2017 roku podkrakowskie gminy korzystają ze środków UE na wymianę kotłów w wysokości około 40 mln zł. Dotychczas przeprowadzono ok. 1 100 ocen energetycznych, których wyniki są podstawą do zakwalifikowania budynków do projektów i podpisano kilkaset umów na wymianę kotłów. W najbliższym czasie zostanie wymienionych prawie 3 400 nieekologicznych pieców.
Dodatkowo, część gmin uczestniczy w projekcie „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – „Małopolska w zdrowej atmosferze”, realizowanego przy wsparciu z programu LIFE Unii Europejskiej. W ramach projektu w gminach pojawili się eko-doradcy, którzy wspierają wdrażanie programu ochrony powietrza i pozyskują środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizują mieszkańców do włączenia się w działania. Każdego roku gminy występują również o dodatkowe środki na wymianę pieców do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Warto wspomnieć, że latem tego roku pracownicy urzędów gmin odwiedzili 60 składów węgla, przypominając ich właścicielom  o nowych normach jakości paliw stałych.
Wspólna kampania realizowana będzie do momentu zakończenia sezonu grzewczego 2017/2018. Więcej informacji na stronie: www.wymienpiec.info.

Szanowni Państwo, dbałość o jakość powietrza to NASZA WSPÓLNA SPRAWA.

Oddychanie czystym powietrzem jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb człowieka. Każdy człowiek ma prawo do życia i pracy w środowisku niezagrażającym jego zdrowiu, lecz mu sprzyjającym. Osiągnięcie dobrej jakości powietrza wymaga zdecydowanych działań
i zaangażowania na szczeblu władz gminnych, ale przede wszystkim aktywnego udziału mieszkańców. Czas, aby już teraz podjąć te działania. Każda zwłoka poskutkuje tym, że stan powietrza się nie zmieni, a wręcz przeciwnie ulegnie pogorszeniu, powodując utratę naszego zdrowia.

Zła jakość powietrza przyczynia się do ciężkich chorób przewlekłych, głównie układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego (astma, alergie, rak płuc, ale także zaburzenia prenatalne i zaburzenia wczesnego rozwoju dziecka) oraz może wpływać na rozwój i pogłębienie cukrzycy, chorób wątroby, zaburzeń zdrowia psychicznego, otyłości i białaczki dziecięcej.


Na początku sezonu grzewczego przypominamy o podstawowych zasadach, które mają istotny wpływ na jakość powietrza:

PO PIERWSZE – przestrzegajmy norm spalania ustalonych w obowiązującej z dniem
1 lipca 2017 r. uchwale nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zakazuje się stosowania w instalacjach, w których następuje spalanie paliw stałych (w szczególności kocioł, kominek i piec) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15% oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

PO DRUGIE – w piecach węglowych oraz w kominkach domowych nie wolno spalać śmieci czyli: plastikowych butelek, ram okiennych, mebli, boazerii, pieluch jednorazowych, ubrań, butów, opon i innych gumowych produktów. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na powierzchni ziemi (na świeżym powietrzu) grozi kara grzywny do 5000 zł.

PO TRZECIE – stosujmy paliwo dobrej jakości – kupując opał zrezygnujmy z flotu, miału i mułu węglowego. Paliwa te zawierają dużo drobnego popiołu, szkodliwych metali ciężkich
i różnych związków chemicznych, które przez niewłaściwy sposób spalania skutecznie zatruwają powietrze, wodę i glebę w naszej gminie.

PO CZWARTE – sposób spalania węgla ma znaczenie. Stosujmy system spalania „ciągłego”, bez wygaszania. Eksploatujmy swój kocioł zasypowy racjonalnie - można w łatwy sposób pozbyć się kłębów duszącego dymu, produkowanych przez śmierdzące urządzenia, pochłaniające duże ilości opału, wymagające ciągłego dozoru i uzyskać czyste oraz z pewnością tańsze spalanie.

Wspólnie podejmijmy działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Czyste powietrze to priorytet do osiągnięcia, do którego należy dążyć każdym dostępnym sposobem.

Przydatne linki:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Czyste powietrze dla Małopolski

 

Co oznacza uchwała antysmogowa dla Małopolski?

1. Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń
• Od 1 lipca 2017 roku nie będzie możliwa w Małopolsce eksploatacja nowego kotła na węgiel lub drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu.
•    Osoby, które budują nowy dom, przeprowadzają remont z wymianą kotła lub kominka albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, będą zobowiązane zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu.
•    Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygnować z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub drewna, będą zobowiązani od razu zainstalować nowoczesny kocioł spełniający wymagania ekoprojektu określone w unijnych rozporządzeniach.

2. Wyznacza długie okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na węgiel i drewno
•    Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy będą mieli 6 lat na wymianę tych kotłów. Obecnie istnieje możliwość skorzystania za pośrednictwem gmin z dostępnych programów dofinansowania do wymiany kotłów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego lub WFOŚiGW w Krakowie. W przyszłości – po zakończeniu programów dofinansowania – użytkownicy będą zobowiązani wymienić je we własnym zakresie.
•    Do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, które obecnie spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012. Mieszkańcy będą mieli na ich wymianę 10 lat. To dłużej niż żywotność tych kotłów, która w praktyce oceniana jest zazwyczaj na 8-10 lat.
•    Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub zostaną zainstalowane do końca czerwca 2017 roku będą mogły być użytkowane do końca swojej żywotności.

3. Wprowadza wymagania dla jakości stosowanych paliw, aby wyeliminować odpady węglowe i mokre drewno
•    Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce zacznie obowiązywać zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Te frakcje to właściwie odpady węglowe – drobny pył węglowy o ziarnach do 3mm, który zawiera duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń decydujących o dużej emisji przy jego spalaniu.
•    Wprowadzony zostanie zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

4. Wprowadza obowiązek doposażenia kominków w urządzenia redukujące emisję
•    Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne „kozy”) będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania kominka w istniejących budynkach np. w ramach wymiany na nowy.
•    Od 2023 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.
•    Kominki, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, od 2023 roku będą musiały zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.

5. Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń
•    Uchwała dotyczy stosowania paliw i instalacji grzewczych, nie będzie ograniczać handlu kotłami, kominkami czy węglem lub drewnem, gdyż sejmik województwa nie ma kompetencji do wprowadzania przepisów w tym zakresie. Odpowiednie uregulowania powinny powstać na poziomie krajowym.
•    Kontrola przestrzegania wymagań uchwały będzie prowadzona przez uprawnione służby (straż miejską i gminną, upoważnionych pracowników gmin, policję) na podstawie udostępnianych przez użytkowników dokumentów – np. dokumentacji technicznej, instrukcji użytkowania, wyników badań, certyfikatów, które będą potwierdzać spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji. Jeśli użytkownik nie będzie posiadał takich dokumentów, będzie domniemane, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały. W przypadku naruszenia przepisów uchwały, mieszkaniec może być ukarany mandatem do 500zł lub grzywną do 5 000 zł.

 

Przydatne linki:

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Wymień piec
 
 
Drodzy Mieszkańcy, w Gminie Biskupice rozpoczyna  się realizacja projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). O dotację mogą starać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Biskupice.
Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje wykonanie:
•    demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
•    montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

Maksymalny poziom dofinansowania to 14 000 zł.
Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu kotła na paliwo stałe.

Krok po kroku do dofinansowania:
1.Złożenie przez mieszkańca wniosku o dofinansowanie zgodnie z formularzem (złożenie      wniosku nie oznacza przyznania dotacji!!!).
2.Wykonanie audytu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i rozpatrzenie wniosku przez pracowników Urzędu Gminy Biskupice.
3.Podpisanie umowy o dotację pomiędzy Gminą Biskupice a mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji,  określa jej maksymalną wysokość oraz zakres i koszt inwestycji). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
4.Realizacja inwestycji (mieszkaniec wybiera wykonawcę, likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu i montażu nowego kotła).
5.Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji.
6.Mieszkaniec gromadzi niezbędne  do rozliczenia dokumenty (faktury, protokół likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokoły odbioru inwestycji). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.
7.Mieszkaniec składa zgromadzone dokumenty na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Biskupice w terminie określonym umową dotacji.
8.Po analizie i weryfikacji dokumentów Gmina przelewa środki na konto bankowe mieszkańca.
 
Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, po podpisaniu umowy z Gminą Biskupice i po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca.
Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję!
Wniosek / deklarację uczestnictwa należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy, Tomaszkowice 455 osobiście, lub przesłać za pomocą poczty/kuriera na adres Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.

Projekt pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.
 
 
Do pobrania:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ekointerwencja

Ekointerwencja to aplikacja przygotowana na zlecenie Samorządu Województwa Małopolskiego, umożliwiająca zgłaszanie przypadków naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym spalania odpadów. Aplikacja jest dostępna pod adresem https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html.

Formularz ma na celu, usprawnienie przepływu informacji między mieszkańcami a organami kontroli w zakresie ochrony środowiska. Zgłoszenia będą automatycznie skierowane do właściwego organu kontroli

 

 

Przewiń do góry