Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na LVIII sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 29 listopada  2022  r.,  o godz. 15.30  (wtorek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad LV,LVI i LVII sesji Rady Gminy Biskupice.
 2. Wręczenie odznaczeń, podziękowań dla Honorowych Dawców Krwi.
 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/315/21 Rady Gminy  Biskupice  z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2022-2036.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2022 rok,Nr XLIII/316/21 z dnia 27 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Biskupice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom przez gminę Biskupice kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 11. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych za 2021 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Wolne wnioski wystąpienia sołtysów.
 16. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry