Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Kontakt:
  

Urząd Gminy Biskupice
Tomaszkowice 455

tel. 12 289 70 78

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest właściwa do rozpatrywania wniosków dotyczących osób nadużywających alkoholu, których miejscem zamieszkania lub pobytu jest teren gminy Biskupice.

Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu, u których występuje przynajmniej 1 z poniżej wymienionych przesłanek (zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):
-    rozkład życia rodzinnego,
-    demoralizacja małoletnich,
-    uchylanie się obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
-    systematycznie zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
Gminna Komisja w Biskupicach składa się z 7 osób : psychologa, przedstawiciela policji, pracowników gminy,  oświaty, pracownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Schemat działań:

ETAP I - ZGŁOSZENIE
Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego można uruchomić poprzez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych umiejscowioną przy Urzędzie Gminy w Biskupicach, Tomaszkowice 455, poprzez złożenie podania z opisem niepokojącej sytuacji w rodzinie, w związku z nadużywaniem alkoholu przez jej członka.

Składający wniosek może w treści wniosku zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej reakcji osoby nadużywającej alkoholu. Składając wniosek można wskazać osoby, które w trakcie ewentualnego skierowania sprawy do sądu celem wydania postanowienia w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego, mogłyby zeznawać w charakterze świadków.
Zgłaszającymi wniosek mogą być między innymi:
-    instytucje publiczne np. policja, pomoc społeczna, prokuratura, szkoła itp.,
-    zakład pracy,
-    członkowie rodziny,
-    osoba uzależniona, która z własnej inicjatywy chce uzyskać pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia,
-    inna osoba, której nie jest obojętny los pijącego.


ETAP II - ROZMOWA i GROMADZENIE INFORMACJI
Komisja zbiera informacje na temat osoby zgłoszonej z różnych instytucji np. policji, pomocy społecznej, itp. i zaprasza na posiedzenie osobę zgłoszoną, ewentualnie  wnioskodawców oraz  świadków.

Na posiedzeniu, Komisja informuje zaproszonych o wpłynięciu wniosku i celu spotkania. Członkowie przeprowadzają wywiad. Prowadząc postępowanie w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego, Komisja dąży do ustalenia, czy osoba zgłoszona nadużywa alkohol w sposób, który powoduje jedną ze szkód wymienionych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Komisja z każdej rozmowy sporządza notatkę.

ETAP III - DOBROWOLNE ZOBOWIĄZANIE SIĘ DO LECZENIA  lub OSOBA ZAPROSZONA NIE ZGŁASZA SIĘ NA KOLEJNE POSIEDZENIE
Jeżeli z wywiadu wynika, że osoba wykazuje cechy uzależnienia od alkoholu Komisja motywuje ją do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego. Gdy osoba podejrzana o nadużywanie alkoholu zgłasza chęć współpracy poprzez wyrażenie woli uczestniczenia w terapii, Komisja przedstawia zakłady lecznictwa odwykowego w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Na posiedzeniu osoba zgłoszona wybiera punkt terapii z której zobowiązana jest przedstawić  Komisji zaświadczenie o podjętych działaniach oraz o zakończeniu terapii.
W sytuacji, gdy leczenie odwykowe prowadzone było skuteczne (tzn. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję) Komisja po 2 latach umarza sprawę.
Osoba uzależniona od alkoholu jest informowana, że w przypadku przerwania leczenia odwykowego lub/i niedostarczenia na żądanie przewodniczącego Komisji zaświadczenia o leczeniu odwykowym, może zostać uruchomiona procedura wszczęcia postępowania sądowego o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Jeżeli osoba zgłoszona nie stawia się na kolejne zaproszenia, a zebrane informacje wskazują na uzależnienie od alkoholu i spełniają jeden z warunków, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wówczas Komisja kieruje do Sądu Rejonowego w Wieliczce wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego.


ETAP IV - SKIEROWANIE NA BADANIE PRZEZ BIEGŁYCH
W przypadku stwierdzenia przesłanek określonych w art. 24 ustawy i niewyrażeniu przez osobę zgłoszoną woli dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu lub przerwaniu leczenia albo złamania warunków abstynencji, Komisja może skierować osobę zgłoszoną na badanie przez biegłych sądowych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania trybu procesu leczniczego.

W przypadku, gdy biegli stwierdzą u osoby badanej uzależnienie od alkoholu i osoba ta w dalszym ciągu nie wyraża woli dobrowolnego poddania się leczeniu lub też, gdy nie doszło do wydania opinii z uwagi na brak współpracy ze strony osoby będącej przedmiotem postępowania, Komisja kieruje wniosek w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Wieliczce.

ETAP V  - ZAPOZNANIE SIĘ Z  OPINIĄ  BIEGŁYCH
Komisja  przesyła listownie ( za poleceniem odbioru) zainteresowanej stronie  opinię biegłych do zapoznania się.

Jeśli biegli nie stwierdzają uzależnienia od alkoholu –> Komisja umarza sprawę lub motywuje osobę do zmiany wzorca picia.
Jeśli biegli stwierdzają uzależnienie od alkoholu –> Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego w Wieliczce.


ETAP VI - WNIOSEK DO SĄDU  lub   MONITOROWANIE PRZEBIEGU TERAPII
O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy,  w drodze postępowania nieprocesowego -art. 26 ust. 2 ustawy.
W razie, gdy w stosunku do osoby, której postępowanie dotyczy, brak jest opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sąd zarządza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom -art. 27 ust. 1 ustawy. Sąd może, jeżeli na podstawie opinii biegłego uzna to za niezbędne, zarządzić oddanie badanej osoby pod obserwację w zakładzie leczniczym na czas nie dłuższy niż dwa tygodnie (w wyjątkowych wypadkach, na wniosek zakładu, sąd może termin ten przedłużyć do 6 tygodni) –art. 27 ust. 2 ustawy. Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie osoby uzależnionej od alkoholu. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez sąd (ten etap postępowania odbywa się bez udziału członków Komisji).

Sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ Policji:
-    na rozprawę,
-    na badanie przez biegłego,
-    na obserwację w zakładzie leczniczym,
-    na leczenie odwykowe w całodobowym i stacjonarnym zakładzie leczniczym.
Postanowienie sądu o zobowiązaniu do leczenia odwykowego w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona oraz placówka odwykowa, w której ma odbyć się leczenie (Komisja na wniosek może otrzymać odpis postanowienia sądu w danej sprawie).
•    Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.
•    W przypadku ustania obowiązku poddania się leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 miesięcy od jego ustania.
•    Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić kuratora.
Podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta. Oczekiwanym efektem terapii uzależnienia od alkoholu jest trwałe zatrzymanie spożywania alkoholu, uzyskanie świadomości choroby, uzyskanie wglądu w mechanizmy choroby, dzięki któremu może on nauczyć się unikania powrotu do picia w przyszłości.
Celem pobytu w zakładzie odwykowym nie jest izolacja od otoczenia społecznego.
Wdrożenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego NIE ROZWIĄZUJE PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE.


Osoby uzależnione od alkoholu ponoszą odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z prawem. W wielu wypadkach poważnym czynnikiem motywującym do podjęcia terapii związanej z przerwaniem stosowania przemocy jest wyrok sądowy (w sprawie karnej) w zawieszeniu.

Ważne kontakty:
Sprawy dotyczące przemocy w rodzinie można kierować do Zespołu Interdyscyplinarnego, mieszczącego się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , tel. 012  250-77-79 lub 012 250-65-11.


Pomoc psychologiczną można uzyskać w  punktach konsultacyjnych do spraw  uzależnień w niżej wymienionych miejscowościach :
•    Trąbki – Zborówek -  Filia Placówki Wsparcia Dziennego - każdy wtorek w godz. 14.00 – 17.00. Kontakt telefoniczny: 538 513 044
•    Zabłocie – Ponadgminna Placówka Wsparcia Dziennego  - każda środa w godz. 13.00 – 17.00. Kontakt telefoniczny: 538 510 173
•    Urząd Gminy Biskupice - każda środa w godz. 16.30 -18.30. Kontakt telefoniczny: 538 513 044

 

 

Do pobrania:

 
Przydatne strony:

 

Kampanie:
 

  •  Po stronie mocy, przeciwko przemocy 

Materiały do pobrania

 

  • Ubezpieczeni przez rodziców

Materiały do pobrania

 

  • Pełni mocy w rodzinie

Materiały do pobrani

 

  • Myślę i jeżdżę trzeźwo

 

 

  • W domu i poza domem. Bezpiecznie nie znaczy nudno

Materiały do pobrania

 

____________________________________________________________________________________


Otwórz się na pomoc - dopalacze

Gmina Biskupice po raz kolejny przystąpiła do projektu pn."Otwórz się na pomoc". Tegoroczna kampania skierowana jest do dzieci i młodzieży mających  problem z uzależnieniem od dopalaczy. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promującymi akcję.

“Otwórz się na pomoc z Gminą Biskupice”– interaktywny film poświęcony problemowi uzależnienia  od środków psychoaktywnych. Scenariusz filmu został opracowany we współpracy z doświadczonym psychologiem i terapeutą  dziecięcym. 
 
Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest około 7 minutowy interaktywny film poświęcony dopalaczom. Zadaniem widzów jest pokierowaniem losem Piotrka - pełnoletniego chłopaka, który zmaga się z uzależnieniem od narkotyków. Podjęte przez widzów decyzje w trakcie filmu maja wpływ na przebieg fabuły. W projekcie przygotowano również specjalną sekcję pt. "Prawdziwe historie", w której przedstawiono losy nastolatków borykających się z problemami uzależnień od substancji psychoaktywnych.  Mamy nadzieję, że projekt ten pomoże wielu dzieciom , a także rodzicom zmierzyć się z problemem uzależnień.
 
 


 

Przewiń do góry