Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Ludność

Istotnym uwarunkowaniem decydującym o przebiegu procesów rozwojowych gminy są czynniki demograficzne takie jak: liczba ludności, gęstość zaludnienia, wiek oraz struktura płci.
 
Gminę zamieszkuje 10 676 mieszkańców (stan na dzień  31.12.2023r.).


Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały według poszczególnych sołectw przedstawia  się następująco:

Biskupice – 1 052
Bodzanów – 1 562
Jawczyce – 540
Łazany – 1 008
Przebieczany – 1 384
Sławkowice – 1 007
Sułów – 662
Szczygłów – 529
Tomaszkowice – 693
Trąbki – 1 654
Zabłocie – 585

 

Rolnictwo

          
Gmina Biskupice ma charakter rolniczy: ok. 87% jej powierzchni stanowią użytki rolne (3579,66 ha ), natomiast 9,6% (393 ha)  zajmują lasy.

W strukturze użytków rolnych dominują grunty orne, zajmując powierzchnię 2816,77 ha, co stanowi 79 % użytków rolnych, natomiast łąki i pastwiska obejmują łącznie 762,89 ha (21 %).

Na terenie gminy Biskupice przeważają gleby klas II i III.

Największym zagrożeniem gleb w gminie Biskupice jest erozja, w tym erozja wietrzna. Erozja to szczególnie destrukcyjne zjawisko, wywołujące duże straty w rolnictwie oraz w gospodarce wodnej. Występuje ona w stopniu bardzo silnym we wsi Sułów (erozja wąwozowa), w stopniu silnym we wsiach Przebieczany, Bodzanów i Trąbki.

Drugim niekorzystnym zjawiskiem dla rozwoju rolnictwa w gminie jest nadmierne rozdrobnienie gospodarstw oraz duży udział działek rolniczych tj. obszarów poniżej 1,0 ha.
W chwili obecnej ich liczba wynosi 505.

Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych z uwzględnieniem grup obszarowych:

1-2 ha      -  742,
2-5 ha      -  216,
5-7 ha      -  15,
7-10 ha    -  7,
10-15 ha  -  7,
Powyżej 15 ha - 3 gospodarstwa.

Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo o kierunku hodowlano-zbożowym, jednakże ludność w niewielkim stopniu utrzymuje się z rolnictwa. Przeciętna powierzchnia użytków rolnych przypadającą na 1 mieszkańca wynosi 0,35 ha.
Przeważająca część gospodarstw indywidualnych w gminie zajmuje się produkcją mieszaną pozostałe produkcją roślinną bądź zwierzęcą.
W produkcji rolniczej roślinnej dominuje system zbożowo – okopowo - pastewny, przy czym w strukturze upraw zbożowych przeważa pszenica i pszenżyto, a w roślinach okopowych
-  ziemniaki.
W produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła mlecznego oraz trzody chlewnej.


Leśnictwo
 
Gminę Biskupice charakteryzuje słaby poziom zalesienia. Lasy i grunty leśne obejmują łącznie ok. 393 ha, tj. zaledwie 9,6% całego obszaru gminy. Najwięcej lasów występuje we wsi Biskupice – ok. 113 ha oraz Jawczyce – ok. 75 ha. Najmniej we wsi Zabłocie.
 
 

Przewiń do góry