Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności ponadnormatywnych opadów śniegu, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce, przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że w każdej sytuacji występowania warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu
budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy niedopuszczanie do zalegania na dachach pokrywy śnieżnej przekraczającej dopuszczalne obciążenia konstrukcji nośnej budynku
oraz usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych, by wyeliminować zagrożenie dla osób znajdujących się w zasięgu ich upadku.

W związku z powyższym właściciel / zarządca obiektu budowlanego w ramach realizacji obowiązków wynikających z działu VI ustawy Prawo budowlane, winien, na podstawie informacji zawartych w:

  •  projekcie budowlanym
  •  ekspertyzach, opiniach technicznych dotyczących stanu technicznego budynku
  •  protokołach z kontroli okresowych obiektu
  •  instrukcji użytkowania obiektu (w razie potrzeby z pomocą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane)
  •  innych opracowaniach technicznych dot. budynku,

ustalić wartość dopuszczalnego (bezpiecznego) dla obiektu obciążenia śniegiem, sposób monitorowania / pomiaru wartości obciążenia oraz sposób bezpiecznego usuwania nadmiaru śniegu a następnie, w przypadku
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych skrupulatnie realizować te ustalenia. Właściciel / zarządca obiektu powinien dysponować dokumentami, na podstawie których określone zostały wymogi dotyczące odśnieżania dachu obiektu.

Warto zwrócić uwagę, że instrukcja odśnieżania powinna zapewnić realizację tego obowiązku w sposób bezpieczny, zarówno dla samego obiektu, osób wykonujących czynności odśnieżania, jak i osób przebywających w pobliżu obiektu. W szczególności osoby pracujące przy odśnieżaniu na dachach budynków (na wysokości) powinny być wyposażone w odpowiednie (atestowane) środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości, hełmy ochronne oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem się. Powinny mieć aktualne zaświadczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości oraz przejść odpowiedni instruktaż stanowiskowy w zakresie bhp przy odśnieżaniu dachów. Gdy występują strefy niebezpieczne podczas odśnieżania, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu, jak również narzędzi, to należy je odpowiednio wygrodzić i oznakować.


Instrukcja odśnieżania powinna również wskazywać sposób wykonywania tej czynności, tak by nie  uszkodzić pokrycia dachu oraz instalacji, usytuowanych na dachu a także zapewnić właściwą kolejność odśnieżania, zapobiegającą miejscowemu przeciążeniu konstrukcji dachu wskutek nieprawidłowego przemieszczenia śniegu. Winna również wskazywać sposób bezpiecznego usuwania śniegu z dachu.W związku z powyższym, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.

Równocześnie informuję, że przeprowadzane w okresie zimowym wyrywkowe kontrole w zakresie utrzymania obiektów budowlanych będą obejmowały swoim zakresem, prócz obowiązku zapewnienia kontroli okresowych określonych w art. 62 ustawy Prawo budowlane, również aspekt przygotowania do prawidłowej realizacji obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w sytuacji wystąpienia nadmiernych opadów śniegu.

Zwracam się równocześnie do właścicieli/zarządców wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych o przekazanie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego komunikatu, na adres e-mail: zima@wieliczka.pinb.gov.pl informacji dotyczących określenia dopuszczalnego dla konkretnego obiektu budowlanego obciążenia śniegiem, sposobu monitorowania pokrywy śnieżnej oraz instrukcji odśnieżania.

Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy − Prawo budowlane). A kto nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy − Prawo budowlane).

Joanna Zymon
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Wieliczce

 

Do pobrania:

PDFINN.43.1.2022 KOMUNIKAT ZIMA 2022.pdf (153,55KB)

 

foto: GettyImages

Przewiń do góry