Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Renowacji poddane zostaną dwie drogi popegeerowskie. Gruntowną przebudowę przejdą drogi tzw. „Wygon” w  Łazanach i droga wewnętrzna  w Trąbkach.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zadanie pod nazwą „Modernizacja dwóch dróg na terenach popegeerowskich Gminy Biskupice z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1: Modernizacja drogi gminnej 560038K "Wygon" w Łazanach, Zadanie nr 2: Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 183 w miejscowości Trąbki”  prowadzić będą dwie firmy. Zadanie nr 1 realizowane będzie przez  Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe JANDA - Janina Duda, z ceną ofertową 340 000,01 zł. Natomiast zadanie  nr 2 wykona firma  Firma Handlowo Usługowa WANTA - Piotr Zębol, za kwotę. 167 128,71 zł.

W ramach prac wykonana zostanie nowa  nawierzchnia drogi gminnej o szerokości 3,00 m. Po obu stronach jezdni pobocza zostaną wzmocnione kruszywem łamanym stosownie do warunków miejscowych i stanu istniejącego, powierzchniowo utrwalonym emulsją asfaltową. Spadki podłużne i poprzeczne modernizowanego ciągu będą dostosowane do istniejącego ukształtowania terenu i istniejącej drogi, po której śladzie przebiega oraz do istniejącego systemu odwodnienia drogi (rowy ziemne). Wody opadowe z nawierzchni drogi, jak dotychczas, będą powierzchniowo odprowadzane w stronę pobocza, a następnie do istniejących rowów ziemnych. Wszystkie roboty planuje się wykonywać w zakresie istniejącego pasa drogowego, bez ingerencji w zieleń.  Jak podają zapisy umowy drogowa inwestycja ma zakończyć się w marcu 2023 roku.

Zadanie dofinansowane będzie  ze środków krajowych programu „Polski ład” na poziomie 95%. Na wykonanie zadania gmina otrzymała promesę w wysokości 481 772,28 zł.

 

Przewiń do góry