Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na LX sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 28 grudnia 2022  r.,  o godz. 15.30  (środa) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad LX sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad LVIII iLIX sesji Rady Gminy.

 2. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2023 rok.
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zabłocie, gmina Biskupice.
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Biskupice, gmina Biskupice.
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/315/21 Rady Gminy  Biskupice z dnia27 grudnia 2021 r.,  w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2022-2036.
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2022  rok,  Nr XLIII/316/ 21  Rady Gminy Biskupice z dnia 27  grudnia 2021 r.
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2022-2038.
   
 10. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2023rok.
   
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
   
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
   
 13. Wolne wnioski / wystąpienia sołtysów.
   
 14. Zakończenie obrad sesji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry