Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Stowarzyszenie Sursum Corda udzielające na terenie powiatu wielickiego nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego oraz nieodpłatną mediację realizuje w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033, edycja 2022 kampanię społeczną, promującą dostęp do sieci punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Aby dotrzeć z prostym i przyjaznym przekazem społecznym Stowarzyszenie przygotowało animowany spot edukacyjno-promocyjny dostępny pod adresami:

 

- facebook: https://fb.watch/hBX46dxKrx

-YouTube: https://youtu.be/GmMVA8SP1wo

 

*

 

Przypominamy, że na terenie powiatu wielickiego można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punktach zlokalizowanych w budynkach:

       Starostwa Powiatowego w Wieliczce;

       Urzędu Gminy Kłaj;

       Urzędu Gminy Biskupice;

       Urzędu Gminy Gdów

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa w punkcie pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W przypadku chęci skorzystania z porady telefonicznej przed zapisaniem osoba składa takie oświadczenie bezpośrednio w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, lub przesyła skan uzupełnionego oświadczenia na adres: pomocprawna@powiatwielicki.pl

-----
W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przewiń do góry