Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w pierwszym z zaplanowanych na przyszły rok konkursów, na realizację zadań z dziedziny kultury.

Do 30 stycznia 2023 roku można składać oferty w ramach otwartego konkursu pod nazwą „Mecenat Małopolski – I edycja”. Każdy uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę, a maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 80 tys. zł. Do podziału zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości trzech i pół mln zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy czy konkursy.

Pod uwagę będą brane także inne działania rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski, poprzez edukację kulturalną i animację kultury; polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych, mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą, utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru.

Do składania ofert zachęca się podmioty zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego; promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; a także upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność Polski.

Regulamin konkursu dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej

za https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/mecenat-malopolski-i-edycja-2023

 

 

 

Przewiń do góry