Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla PM10, powiaty: nowotarski (bez Rabki Zdrój), oświęcimski, suski Prognozowana jakość powietrza Prognoza na dzień 03.03.2023 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska. Dzień 03.03.2023 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 03.03.2023 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: nowotarski z wyłączeniem gminy Rabki-Zdroju, oświęcimski, suski. Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 03.03.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 406 900. INFORMACJE O ZAGROŻENIU Wrażliwe grupy ludności • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: - ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, - nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current). DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ Zakres działań krótkoterminowych Stopień 2 Obowiązujące ograniczenia: Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.* Zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo- wychowawczych. *Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast • Gminy zobowiązane są do prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Data wydania 03.03.2023 r. godz. 9:30 Podstawa prawna • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) Źródła danych • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6

Komunikat jest ważny od 03-03-2023 10:07:00 do 03-03-2023 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Przewiń do góry