Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupicach  poszukuje pracownika na stanowisko asystent  rodziny, zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo w wymiarze ½ etatu  z możliwością zwiększenia do 1 etatu.

Informacje podstawowe:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. 

Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy kat. B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 • umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność pracy w grupie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV (podpisane odręcznie) z klauzulą o treści: „Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych i po zapoznaniu z jej treścią wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w toku procesu rekrutacji i w celu ewentualnego zatrudnienia”,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż (jeśli dotyczy) pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego i uprawnienie do świadczenia pracy w RP - w przypadku cudzoziemców,
 5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

Stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960) jest stanowiskiem pomocniczym i obsługi, które nie wymaga przeprowadzenia konkursu do zatrudnienia.

 Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie dokumentów do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach, Trąbki 340, 32-020 Wieliczka.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (12) 250-77-97  pon. od 8:00 do 17:00, wt. – czw. od 7:30 do 15:30, piątek  od 7.30 do 14.30.

 Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów, jak i również do unieważnienia procedury postępowania rekrutacyjnego.

 

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Biskupicach

Konrad  Szczelina 

 

Załączniki do pobrania:

ODTOgłoszenie o zatrudnieniu asytenta rodziny1.odt (39,37KB)
PDFKlauzula RODO Rekrutacja.pdf (88,09KB)
 

 

 

Przewiń do góry