Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W związku z informacjami dotyczącymi psów biegających bez nadzoru przypominamy, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Właściciele  ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie  zwierząt.

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków  ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. (Ustawa z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz. 2151).

W związku z powyższym prosimy o sprawowanie odpowiedniej opieki nad swoimi zwierzętami oraz niedopuszczanie do sytuacji zagrożenia dla sąsiadów i osób trzecich.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel!

 

 

 

Przewiń do góry