Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na LXIV  sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 27 marca 2023 r.,   godz. 16 00 .,  (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Program sesji :

 1. Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad LXIII sesji Rady Gminy .
 2. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Biskupice w 2023 roku.
 4. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sławkowice , gm. Biskupice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości za zapłatą wynagrodzenia za budynek na użytkowaniu wieczystym, będący własnością Spółdzielni Rolniczo – Handlowej „SOCHA” w Wieliczce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXI/397/23 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2023-2038.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2023 rok,Nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Doraźnej Komisji do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupice.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wystąpienia sołtysów , wolne wnioski
 14. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Przewiń do góry