Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy "o utrzymaniu porządku i czystości w gminach", która nakłada na gminy nowe obowiązki, związane z kontrolą opróżniania szamb i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Począwszy od 2023 roku raz na dwa lata kontroli muszą być poddane wszystkie nieruchomości wyposażone w bezodpływowe zbiorniki (tzw. szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków powinni posiadać stosowne umowy na odbiór nieczystości ciekłych zawarte z podmiotem (firmą), posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Biskupice. W przypadku braku umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego /osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków, należy ją niezwłocznie  zawrzeć.

Ponadto zgodnie z ustawą właściciele zobowiązani są udokumentować realizację umowy - cykliczne opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika z przydomowej oczyszczalni ścieków, poprzez okazanie potwierdzeń w formie faktur lub rachunków.  

Gminy mają również obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela. W tym celu należy wypełnić zgłoszenie zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków* i złożyć je w Urzędzie Gminy Biskupice.

 

                                                                                                                             Wójt Gminy Biskupice

                                                                                                                                   Renata Gawlik

 

 

(UWAGA*: nie zgłasza się oczyszczalni w przypadku dokonanego już zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków).

Przewiń do góry