Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Informacja Wójta Gminy Biskupice


o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.poz. 571)  na realizację zadania publicznego pn. Taniec i śpiew dla regionu”, oferowanej przez Stowarzyszenie „Hejnał” Trąbki.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Biskupice.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Hejnał” Trąbki

Tytuł zadania publicznego: Taniec i śpiew dla regionu”

Rodzaj zadania publicznego: w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wnioskowana kwota dotacji: 4 500,00 zł

Proponowana kwota dotacji:  4  500,00 zł

Termin zgłaszania uwag: Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.poz. 571)  każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie do 7 dni od ogłoszenia.  Osobiście na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy Urzędu (tj. pon 8.00 -17.00, wtorek - czwartek 7.30 -15.30, piątek 7.30 -14.30)  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.

 

Do pobrania:

PDFUproszczona oferta realizacji zadania pn. Taniec i śpiew dla regionu.pdf (265,96KB)
PDFZarządzenie Nr 0050 47 2023.pdf (40,72KB)
 

 

 

 

Przewiń do góry