Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Do 11 maja 2023 r. potrwa nabór ofert do konkursów „Etno Małopolska” i „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”. W ramach tych konkursów organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup strojów regionalnych oraz wsparcie działalności chórów z terenu Małopolski. Na realizację obu konkursów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył łączną kwotę 950 tys. zł.

Konkurs „Etno Małopolska” ma na celu wspieranie inicjatyw, które wspomagają rozwój wspólnot i społeczności lokalnych związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym Małopolski poprzez zakup strojów lub elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski oraz organizację wydarzenia związanego z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski. Co najmniej 70% wysokości przyznanej dotacji musi zostać przeznaczone na zakup strojów. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 650 tys. zł.

W ramach konkursu „Małopolskie Chóry - Małopolska Rozśpiewana” chóry mogą się ubiegać o wsparcie finansowe, które może być przeznaczone m.in. na: organizację wydarzeń muzycznych, warsztatów, poszerzania repertuaru, udział w krajowych lub zagranicznych festiwalach lub przeglądach, nagranie oraz wydanie własnego wydawnictwa muzycznego oraz zakup: akcesoriów muzycznych, strojów dla chórzystów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów oraz wydawnictw muzycznych. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 300 tys. zł.

Jak ubiegać się o wsparcie?

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę w danym konkursie. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 30 tys. zł w przypadku konkursu „Etno Małopolska” oraz kwoty 25 tys. zł w przypadku konkursu „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 11.05.2023 r. do godz. 23.59,
  • Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 12.05.2023 r. do godz. 16.00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną), złożonej wcześniej w generatorze wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Link do ogłoszenia konkursu „Etno Małopolska”.

Link do ogłoszenia konkursu „Małopolskie Chóry - Małopolska Rozśpiewana”.

 

za /www.malopolska.pl/

Przewiń do góry