Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na LXVI  sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się  5 czerwca     2023 r.  o godz. 16.00 (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Program sesji:

1.  Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad  LXIV i LXV sesji Rady Gminy.
2.  Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie między sesyjnej.
3.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice.
4.  Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy  Biskupice za 2022 r.
      a) wystąpienie Wójt  Gminy
      b) debata  nad  raportem
5. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  wotum zaufania Wójtowi  Gminy Biskupice.
6.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy wraz ze  sprawozdaniem  z wykonania  budżetu  Gminy  Biskupice za 2022  rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
         a) wystąpienie Wójt Gminy
         b) przedstawienie opinii Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz  z informacją o stanie mienia  komunalnego.
         c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Biskupice z tytuły wykonania budżetu   Gminy Biskupice za 2022 rok.
         d) przedstawienie opinii Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Krakowie  o wniosku  Komisji Rewizyjnej   w sprawie absolutorium.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał :
          a) w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy  Biskupice za 2022 rok .
          b) w sprawie udzielenia  absolutorium  Wójt Gminy Biskupice z tytułu wykonania budżetu Gminy Biskupice za 2022 r.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  LXI/397/23 Rady Gminy  Biskupice  z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2023-2038.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2023 rok,  Nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku.
11.  Interpelacje i zapytania radnych.
12.  Odpowiedzi na interpelacje.
13.  Wolne wnioski wystąpienia sołtysów.
14.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry