Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

                                                                          Informacja Wójta Gminy Biskupice

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.poz. 571)  na realizację zadania publicznego pn. Poznajemy Polskę Muszyna i Krynica””,oferowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach „JESTEŚMY”.


Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Biskupice.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach „JESTESMY”

Tytuł zadania publicznego: „Poznajemy Polskę Muszyna i Krynica”

Rodzaj zadania publicznego: upowszechniania turystyki i wypoczynku

Wnioskowana kwota dotacji: 2 500,00 zł

Proponowana kwota dotacji:  2  500,00 zł

Termin zgłaszania uwag: Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.poz. 571)  każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie do 7 dni od ogłoszenia.  Osobiście na Dzienniku Podawczym w godzinach pracy Urzędu (tj. pon 8.00 -17.00, wtorek - czwartek 7.30 -15.30, piątek 7.30 -14.30)  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.

 

Do pobrania:

 

 

Przewiń do góry