Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Rada Gminy Biskupice jednogłośnie udzieliła absolutorium Pani Wójt za wykonanie budżetu za rok 2022.

Najważniejszymi punktami LXVI sesji Rady Gminy Biskupice było głosowaniem nad raportem o stanie gminy oraz sprawozdaniem  z wykonania budżetu za rok 2022, a co za tym idzie – udzielenie przez Radnych absolutorium dla Wójt Renaty Gawlik.

Głosowanie Rady poprzedziło  złożenie obszernego sprawozdania z realizacji budżetu przez włodarza gminy.  Pani Wójt szczegółowo omówiła programy, zadania oraz budżet jaki  w 2022  roku zatwierdzane  były  przez Radę Gminy a realizowane  przez Urząd Gminy Biskupice.

Wysokość osiągniętych w 2022 roku dochodów wyniosła 70.143.936,23 zł tj. 103,67 % planu wynoszącego 67.657.568,65 zł.

wykres.jpeg

Z powyższego wykresu wynika, że udział dochodów własnych w kwocie 26.802.086,22 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 13.306.699,57 zł, w dochodach ogółem wyniósł 38,21 %.

Wysokość wykonanych w 2022 roku wydatków wyniosła 73.067.812,40 zł tj. 93,11 % planu rocznego wynoszącego 78.475.049,06 zł w tym:

 • wydatki bieżące wykonano w kwocie 58.249.450,61 złtj. 96,16 % planu rocznego wynoszącego 60.572.407,54 zł
 • wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.818.361,79 zł tj. 82,77 % planu rocznego wynoszącego 17.902.641,52 zł

Udział wydatków majątkowych  w wydatkach ogółem wyniósł 20,28%.

Podczas wystąpienia Pani Wójt przypomniała zebranym najważniejsze inwestycje jakie zrealizowano w ubiegłym roku. Szczegółowo omówione zostały zadania inwestycyjne, których finalizacja przypadła na 2022 rok. Wójt przypomniała  min. o:

 • budowie  ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice,  

Droga Biskupice Trąbki.jpeg

Obraz1.jpeg

 

 • przebudowie drogi gminnej Łazany – Zabłocie w miejscowości Łazany i Trąbki,
   

azany 2.jpeg

 

azany.jpeg

 • przebudowie drogi gminnej w miejscowości Szczygłów i Zabłocie, 

Szczygłów.jpeg

 

Szczygłów2.jpeg

 

 • przebudowie drogi gminnej Sławkowice – Niżowa w miejscowości Sławkowice,

Słąwkowice Nizowa.jpeg

 

 • wymianie pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Biskupice,
 • rozbudowie świetlicy w Jawczycach,   

Swieltca jawczyce.jpeg

 

 • wymianie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Bodzanowie,

remont boiska Bodzanów.jpeg

 

 •  doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Przebieczany,

przejście Przebieczany.jpeg

 

 •   doposażenie części budynku OSP w Bodzanowie pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Bodzanowie,  

Bodznaó doposazenie swietlicy.jpeg

 

 • rozpoczęciu prac związanych z rozbudową SP w Biskupicach,  

przebudowa SP Biskupice.jpeg

 

 • rozbudowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Trąbki i Zabłocie, Sułów, Przebieczany, Biskupice i Bodzanów 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Raportu – DOCXRaport Gminy za 2022 r..docx-1.docx (16,05MB)

a także z prezentacją dostępną tutaj PPTRaport za 2022.ppt (26,62MB)
 

Biorąc pod uwagę kryterium legalności, celowości oraz gospodarności komisja Rewizyjna oceniła, że budżet został zrealizowany prawidłowo, a sprawozdania sporządzone rzetelnie. Potwierdziła to Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydając pozytywną opinię co do absolutorium dla Wójt Renaty Gawlik.

Jednocześnie głosami 7 radnych za i 7 głosów wstrzymujących się nie udzielono Wójt wotum zaufania.

 

Przewiń do góry