Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt gminy Biskupice na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 roku poz. 344)   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości

Nieruchomość, położona w miejscowości Łazany, gm. Biskupice, oznaczona jako działka ewidencyjna: nr 335/1, o powierzchni 0,33 ha (w tym użytek gruntowy: RIIIa – 0,06ha oraz RIIIb - 0,27ha), dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce prowadzi księgę wieczystą nr KR1I/00054965/3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość, o której mowa powyżej położona jest w spokojnej, pagórkowatej miejscowości Łazany, w gminie Biskupice, na Pogórzu Wielickim, działka jest niezabudowana, kształtem przypomina trapez, o szerokości od ok 22 m do ok 32m, w terenie utrzymana w kulturze rolniczej.

Dział I-SP, III oraz IV księgi wieczystej KR1I/00054965/3- wolny od wpisów.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość gruntowa, o której mowa powyżej objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Działka ewidencyjna nr 335/1 położona w miejscowości Łazany, znajduje się w terenach  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol I21MN) oraz terenach dróg publicznych- droga dojazdowa (symbol I2KDD).

Termin zagospodarowania nieruchomości

brak

 

Cena nieruchomości /wywoławcza/

Cena wywoławcza: 460.000,00zł netto (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Do ceny netto osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

brak

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub            dzierżawy

brak

Termin wnoszenia opłat

Cena nieruchomości płatna jest w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Zasady aktualizacji opłat

brak

Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem dzierżawę lub użyczenie

Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Do pobrania:

PDFwykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.pdf (74,97KB)
 

 

Przewiń do góry