Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wkrótce rozpocznie się inwestycja mająca na celu poprawę infrastruktury wodnej. Zadanie pod nazwą: „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice poprzez przebudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice" obejmować będzie wszystkie miejscowości naszej gminy.  

W ramach prac wstawionych zostanie 110 zaworów sieci wodociągowej ( w tym przewidziano  montaż 62 nowych oraz remont  48 istniejących zaworów).  W projekcie uwzględniono również remont 13 hydrantów.  Dodatkowo wstawionych zostanie 20 reduktorów sieciowych stabilizujących ciśnienie w sieci wodociągowej. Przeprowadzenie takiej modernizacji pozwoli znacząco zmniejszyć czas reakcji i skrócić czas wyłączeń  wody przy ewentualnej awarii sieci. Ponadto, w przyszłości pozwoli ograniczyć obszar, na którym wystąpią  braki wody, a tym samym zredukować jej straty, przyspieszyć czas  naprawy awarii a docelowo prowadzić będzie do poprawy efektywności  kosztowej gospodarki wodnej.

Planowane przedsięwzięcie będzie powodować konieczność  wyłączeń  wody. Opracowywany jest harmonogram, który zostanie podany do wiadomości publicznej. O każdorazowej planowanej przerwie w dostawie wody  będziemy informować Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem.

W ramach przeprowadzonego  postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, z którym Wójt Gminy Biskupice  - Renata Gawlik podpisała już stosowną umowę. Całość inwestycji szacuje się na kwotę 782 492.42 złote brutto.

Zadanie w całości zostanie pokryte z celowej subwencji pochodzącej z puli rządowej.

Przewiń do góry