Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Czyste powietrze - o programie słów kilka

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze.
Czyste Powietrze 
to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Rozpoczynamy działalność mobilnego biura Programu „Czyste Powietrze”! Zobacz, gdzie będziemy w najbliższym czasie! przejdź>>

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na Portalu Beneficjenta: sprawdź>>>

Lista gmin, które zawarły Porozumienie w sprawie realizacji Programu zobacz>>

Kontakt:

W związku ze stanem epidemii nastąpiła czasowa zmiana trybu pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dowiedz się więcej>>

Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00):

12 422 94 90 wew.2

Więcej: https://czystepowietrze.gov.pl/

 

Belka_KPO__RP_NextGenerationEU_poziom_zestawienie_podstawowe_ RGB - KPO_barwy RP_NextGenerationEU_poziom_zestawienie_podstawowe.jpeg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AKTUALNOŚCI

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Aktualizacja: marzec 2024

Od 22 kwietnia 2024r. nastąpią zmiany dla Beneficjentów Programu Czyste Powietrze. Zmiany dotyczyć będą obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko spośród urządzeń wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwości uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny.

Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) parametry pomp ciepła, które będą kwalifikowały się do  programu „Czyste Powietrze” mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Przewiduje się okres przejściowy, który zakończy się 13 czerwca br. To jeden ze sposobów uchronienia beneficjentów przed zakupem i montażem urządzeń niespełniających parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej. Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Kolejna zmiana dotyczy możliwości finansowania kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, które zostaną wpisane, podobnie jak wspomniane pompy ciepła na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) dostępną na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Zmiany dotyczyć będą również możliwości wnioskowania w ramach części 3) programu (najwyższy poziom dofinansowania) tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku. Beneficjent, który skorzysta z dofinansowania w ramach 3) części programu na dany budynek, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Zachęcamy do zapoznania się już dziś z załączonymi poniżej dokumentami:

 

--------------------------------------------------------------

Aktualizacja: styczeń 2024

Zmiany w programie Czyste Powietrze w zakresie wymogów dotyczących źródeł ciepła, które mogą stanowić koszt kwalifikowany. W związku z informacjami o sprzedaży na polskim rynku pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypracował dodatkowe wymogi, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 roku.

Wspomniane zmiany spowodują, że kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.

Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet drzewny.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/zapowiedz-zmian-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-w-zakresie-wymogow-dotyczacych-zrodel-ciepla-ktore-moga-stanowic-koszt-kwalifikowany

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe zasady Programu Czyste Powietrze zaczną obowiązywać od dnia 3 stycznia 2023r.

Aktualizacja programu zakłada:

 • podniesienie wysokości progów dochodowych,
 • wyższą wartość dofinansowania,
 • możliwość rozszerzenia inwestycji o termomodernizację domu, jeśli wcześniejszy wniosek dotyczył tylko wymiany pieca - warunkiem jest rozliczenie poprzedniego przedsięwzięcia,
 • skorzystanie ze ścieżki bankowej programu nawet na inwestycje już rozpoczęte, ale równocześnie niezakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku przy kompleksowej termomodernizacji.

Zmiany dotyczą również podatku od towarów i usług (VAT), który w nowej odsłonie Programu jest kosztem niekwalifikowalnym. Ponadto, Program daje możliwość skorzystania z dofinansowania budynkom/ lokalom mieszkalnym podłączonym do sieci dystrybucji gazu na montaż kotła na biomasę, ale wyłącznie przy zastosowaniu kotła na biomasę drzewną o podwyższonym standardzie.  

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15 lipca 2022r. ruszyła nowa odsłona programu Czyste Powietrze. Wysokość dofinansowania dla Beneficjentów z najwyższym poziomem wsparcia może wynieść nawet  90%, czyli do 79 tys. zł. Nowa edycja dotyczy Beneficjentów uprawnionych do skorzystania z podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Właściciele domów jednorodzinnych, zainteresowani udziałem w Programie otrzymają prefinansowanie. Należy pamiętać, że wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy załączyć umowę z wykonawcą i to on otrzyma wypłatę środków w wysokości do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. Pozostała część dofinansowania zostanie wypłacona Beneficjentowi po zakończeniu prac i złożeniu stosownych dokumentów rozliczeniowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany w programie "Czyste powietrze"

 

Informujemy, że od dnia 25 stycznia 2022r. wprowadzona zostaje Część 3 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wprowadzone zmiany wyodrębniają dodatkowy – najwyższy – poziom dofinansowania pozwalający na dofinansowanie nawet 90% kosztów kwalifikowanych. O dofinansowanie w tej części mogą ubiegać się osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

Beneficjent Programu ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Wprowadzone zmiany dotyczą również obowiązujących już części 1 i 2 Programu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypominamy, że od dnia 6 lipca 2021 ALIOR BANK SA oraz BOŚ BANK w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzą nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Najważniejsze zmiany w dotacjach (dopłatach do kredytów) to:

 • skrócenie okresu realizacji inwestycji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku,
 • brak możliwości ponoszenia kosztów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • możliwość złożenia tylko 1 wniosku o płatność po zakończeniu prac,
 • sfinansowanie minimum 95% kosztów z uzyskanego kredytu,
 • skrócenie okresu rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy (maksymalnie 16 dni licząc od dnia następnego od złożenia wniosku),
 • brak możliwości dokonywania korekt/ uzupełnień,
 • korespondencja z wnioskodawcą tylko za pośrednictwem e- mail.

Przypominamy, że rezygnacja z kredytu w banku jest jednoznaczna z rezygnacja z zwartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej:                                                                                        
http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1828,kredyt-czyste-powietrze-od-6-lipca-w-dwoch-pierwszych-bankach.html
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

 "Czyste powietrze" - ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH!


Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych,  o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia, w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:
- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa GUS tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Należy zauważyć, że w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie. Ponadto, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Te dwa elementy Programu powodują, że wnioskodawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 6 października 2020r zostało podpisane porozumienie  pomiędzy Gminą Biskupice, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określające zasady współpracy w ramach Programu Czyste Powietrze. Zespół Ekodoradców w Urzędzie Gminy na podstawie zawartego porozumienia, będzie pomagać mieszkańcom w przygotowaniu i wypełnianiu wniosków oraz podejmować działania doradcze w zakresie możliwości skorzystania z zapisów programu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przydatne linki:

https://czystepowietrze.gov.pl/
https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

 

Przewiń do góry