Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Zmiany w programie "Mój prąd"

Informujemy, że od dnia 15 grudnia 2022r. nastąpi zmiana wysokości dofinansowania udzielanego w ramach czwartej edycji Programu Mój prąd. Zmiany spowodowane są sytuacją gospodarczą, a także kryzysem energetycznym w Europie. W ramach czwartej edycji programu obowiązującej od 15 kwietnia 2022r. zwiększone zostanie dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej do poziomu nieprzekraczającego kwoty:

  • 6 000,00 zł - mikroinstalacja fotowoltaiczna
  • 7 000,00 zł - mikroinstalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii
  • 16 000,00 zł - w zakresie magazynów energii.

Procentowy poziom dofinansowania pozostał nadal na stałym poziomie tj. 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie ulega zmianie.
Wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w ramach czwartej edycji Programu Mój prąd w poprzedniej wysokości nie będą musieli składać nowego wniosku.
Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania, a ewentualna różnica zostanie wypłacona Wnioskodawcy.

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd  (MP4) trwający
od dnia 15.04.2022r. został przedłużony do 31.03.2023r.

Więcej informacji na stronie http://mojprad.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MP4 – IV EDYCJA PROGRAMU MÓJ PRĄD

Informujemy, że z dniem 15 kwietnia 2022r. została uruchomiona 4 edycja Programu MÓJ PRĄD.  Nabór planowany jest do dnia 22 grudnia 2022r. lub do wyczerpania alokacji środków Nowa edycja dedykowana jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

 

1.Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4)

https://mojprad.gov.pl/images/program-moj-prad-czesc-1-program-moj-prad-na-lata-2021--2023_mp4.pdf

 

2. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4).

https://mojprad.gov.pl/images/regulamin-naboru-wnioskow_pp_-moj-pradczesc-1-program-moj-prad-na-lata-2021--2023_mp4.pdf

Wzory dokumentów, które stanowić będą załączniki do wniosku opublikowane zostały w zakładce „Złóż wniosek” na stronie https://mojprad.gov.pl/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MP3 – III EDYCJA PROGRAMU  "MÓJ PRĄD" – PROGRAM PRIORYTETOWY NA LATA 2021 – 2023


Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.


CEL Programu
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej o zainstalowanej mocy od 2 do 10 kW służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Dofinansowaniu nie podlega rozbudowa instalacji już istniejących.

BUDŻET
Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 534 000 000 zł.

BENEFICJENT
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

FORMA DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

TERMINY I FORMA SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nabór wniosków od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez GWD na formularzu
(lub formularzach, jeżeli zakres Programu zostanie rozszerzony o dodatkowe elementy) właściwym dla danego naboru w ramach Programu i właściwym dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji. Formularz (lub formularze) wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest w GWD, po utworzeniu konta dla Wnioskodawcy, zalogowaniu na dedykowanej stronie pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl,i wybraniu odpowiedniego Programu. Wniosek elektroniczny wypełniony w GWD musi zostać podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego(profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny i przesłany dalej na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
Beneficjent, który uzyskał dofinansowanie w Programie „Mój Prąd” Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 –2023 z NFOŚiGW w Warszawie zobowiązany jest do informowania w okresie realizacji zadania oraz w terminie 5-ciu lat od daty wypłaty środków (okres trwałości zadania) o otrzymanym dofinansowaniu, zgodnie z poniższymi zasadami oraz warunkami określonymi w dokumentach programowych. Koszty informowania o udzielonym dofinansowaniu (wykonanie i zamieszczenie tabliczki) ponosi wyłącznie Beneficjent. Beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia tabliczki informacyjnej bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu –automatyczne powiadomienie o przyznaniu dotacji wysyłane jest poprzez GWD na adres mailowy podany we wniosku (nie później jednak niż dwa miesiące od daty otrzymania tego powiadomienia).


Więcej informacji pod adresem:

https://mojprad.gov.pl/informacje-szczeg%C3%B3%C5%82owe-o-programie-m%C3%B3j-pr%C4%85d/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

W dniu 06.10.2021 r. o godzinie 14:05 został zamknięty nabór wniosków o dofinansowanie z powodu wyczerpania budżetu programu.

Regulamin PP Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 przewiduje zatrzymanie naboru wniosków w przypadku wyczerpania budżetu Programu przed terminem zakończenia naboru wniosków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Platforma GWD zostanie zamknięta i nie będzie możliwości złożenia nowych wniosków.

https://mojprad.gov.pl/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,


Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd zostanie uruchomiony z dniem 15 kwietnia 2022r. Nowe zasady Programu zostaną opublikowane do dnia 1 kwietnia 2022r.

Obecnie przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wynosi 300 dni roboczych liczonych od dnia zarejestrowania wniosku. W przypadku, gdy wniosek wymaga uzupełnienia termin przewidziany na ocenę wynosi 350 dni, pod warunkiem przesłania przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych informacji/dokumentów w terminie (max. 10 dni roboczych) poprzez aplikację GWD. NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków.

 

Przewiń do góry