Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na LXX sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 20 września 2023 r.  o godz. 16.00 (środa) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji przyjęcie protokołów z przebiegu obrad LXVIII i LXIX sesji Rady Gminy.
2.    Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Biskupice.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Zabłocie, gm. Biskupice.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo przewozów o charakterze użyteczności publicznej na linii Wieliczka – Siedlec.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  przekazanie zadania z   zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Biskupice a Miastem i Gminą Wieliczka .
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Biskupice a Miastem i Gminą Wieliczka .
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  LXI/397/23 Rady Gminy  Biskupice  z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2023-2038.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2023 rok Nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające  finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Łazany – Zabłocie nr 560005K od km 1+789 do km 2+929 (z wyłączeniem obiektu na potoku Królewskim)  w miejscowości Zabłocie i Trąbki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II”.
14.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy  o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
15.    Interpelacje i zapytania radnych.
16.    Odpowiedzi na interpelacje.
17.    Wolne wnioski wystąpienia sołtysów.
18.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewiń do góry