Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik zawarła umowę z Firmą Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe JANDA,  na remont odcinka drogi Łazany – Zabłocie.

Zadanie pod nazwą  „Przebudowa drogi gminnej Łazany-Zabłocie nr 560005K od km 1+789 do km 2+929 (z wyłączeniem obiektu na potoku Królewskim) w miejscowości Zabłocie i Trąbki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – etap II” opiewa na kwotę 4 962 000 złotych.  Inwestycja została wsparta dofinansowaniem operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kwotą  w wysokości 3 261 328 000 złotych.

Modernizacją objęty zostanie odcinek na długości 1 400 metrów,  prowadzącym od ronda w Zabłociu, koło kaplicy do drogi powiatowej w Trąbkach.  W ramach prac przewiduje się wykonanie nowych warstw bitumicznych wraz z niezbędnymi poszerzeniami jezdni drogi gminnej, przebudowę systemu odwodnienia, budowę/przebudowę zjazdów i dojść do furtek, wykonanie chodnika wraz  z doświetleniem  przejścia dla pieszych. Ponadto zapisy projektu przewidują rozbiórkę i budowę kolidującej z inwestycją sieci gazowej oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją (sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna);

Czas na wykonanie modernizacji, to 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.  

logana strone.pdf.jpeg

 

 

 

Przewiń do góry