Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biskupice,
 u przejmie informuję, że został ogłoszony Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Jest to program rządowy, skierowany do mieszkańców z terenów popegeerowskich. W ramach tego programu dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR mogą otrzymać sprzęt komputerowy.

Program dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Warunkiem otrzymania sprzętu komputerowego w ramach programu jest spełnienie dwóch kryteriów równocześnie:
1) zamieszkanie  ucznia w miejscowości, w której niegdyś funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
2) członek rodziny ucznia (krewnym w linii prostej, tj, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),  pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej.
Rodzice lub uczniowie, którzy osiągnęli pełnoletność, chcąc otrzymać sprzęt komputerowy muszą złożyć stosowne oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, w terminie do dnia 03 listopada 2021 r. do godziny 15:30 na dziennik podawczy.

Wzór oświadczenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdują się poniżej. Osoba do kontaktu: Marlena Ruśkowska – Referat Planowania Inwestycji, Funduszy i Rozwoju, 12 289-70-90.
Na podstawie złożonych oświadczeń Wójt Gminy Biskupice złoży wniosek do  Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup:
1) nowego sprzętu komputerowego z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną,
2) usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy rodzic/opiekun prawny lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Maksymalna stawka zakupu za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej wynosi: za komputer lub laptop 3.500,00 zł, za tablet 1.500,00 zł.
Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i podpisaniu umowy o powierzeniu grantu, Urząd Gminy Biskupice dokona zakupu wnioskowanego sprzętu komputerowego  i przekaże do rodzin.
Z uwagi, że na liście dokumentacji konkursowej zawierającej wykaz Przedsiębiorstw Państwowej Gospodarki Rolnej ze wskazaniem miejscowości ich działania opublikowanej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, nie znajdują się wszystkie miejscowości z Gminy Biskupice, w których funkcjonowały PPGR do oświadczenia proszę dołączyć niezbędny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia członka rodziny w danym PPGR.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu komputerowego. Procedura oceny wniosków i przyznawania środków będzie przeprowadzana przez inne niż Gminę Biskupice podmioty. Na poziomie Gminy oświadczenia będą jedynie przyjmowane i następnie przekazywane do instytucji odpowiedzialnej za realizację projektu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 

Do pobrania:
1. Oświadczenie
2. Informacja
3. Wzór oświadczenia
4. Wzór oświadczenia

Przewiń do góry