Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wymiana starych, nieefektywnych kotłów węglowych na piece gazowe

 
Drodzy Mieszkańcy, Gmina Biskupice realizuje  projekt pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice - II edycja” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT). O dotację mogą starać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Biskupice.

Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje wykonanie:
•    demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
•    montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.

Maksymalny poziom dofinansowania to 7 000 zł.
Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu kotła na paliwo stałe.

Krok po kroku do dofinansowania:
1.Złożenie przez mieszkańca wniosku o dofinansowanie zgodnie z formularzem (złożenie  wniosku nie oznacza przyznania dotacji!!!).
2.Wykonanie audytu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i rozpatrzenie wniosku przez pracowników Urzędu Gminy Biskupice.
3.Podpisanie umowy o dotację pomiędzy Gminą Biskupice a mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji,  określa jej maksymalną wysokość oraz zakres i koszt inwestycji). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
4.Realizacja inwestycji (mieszkaniec wybiera wykonawcę, likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu i montażu nowego kotła).
5.Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji.
6.Mieszkaniec gromadzi niezbędne  do rozliczenia dokumenty (faktury, protokół likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokoły odbioru inwestycji). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.
7.Mieszkaniec składa zgromadzone dokumenty na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Biskupice w terminie określonym umową dotacji.
8.Po analizie i weryfikacji dokumentów Gmina przelewa środki na konto bankowe mieszkańca.
 
Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, po podpisaniu umowy z Gminą Biskupice i po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca.
Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję!

Wniosek / deklarację uczestnictwa należy złożyć na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy, Tomaszkowice 455 osobiście, lub przesłać za pomocą poczty/kuriera na adres Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.

Projekt pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice - II edycja” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT.
 
 
Do pobrania:
 

EFSII_kolor.jpeg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowe kontrole palenisk


Z początkiem 2022r. pracownicy Urzędu Gminy Biskupice rozpoczną cykl kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego na terenie Gminy Biskupice.

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020r. Gmina zobowiązana jest w 2022r. do przeprowadzenia 100 kontroli planowych budynków w zakresie użytkowanego źródła ogrzewania i stosowanego materiału opałowego.

W trakcie kontroli kontrolowany zobowiązany jest do:

- umożliwienia wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust.3 prawa ochrony środowiska;                                                    
- umożliwienia kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych;                                                                                                                           
 - okazanie  na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli.
 

W przypadku podejrzenia spalania odpadów pracownicy Urzędu Gminy mają prawo poboru próbki materiału paleniskowego celem przekazania jej do badania przez Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze.

Jednocześnie przypominamy właścicielom budynków użytkującym nieekologiczne urządzenia grzewcze zasilane na paliwo stałe o konieczności wymiany kotłów pozaklasowych do końca 2022r. Z kolei urządzenia grzewcze 3 i 4 klasy muszą zostać wymienione do końca grudnia 2026r. Z dniem 1 stycznia 2023r. będzie obowiązywał również zakaz używania kominków o sprawności cieplnej poniżej 80% lub niespełniających norm ekoprojektu.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Planowany harmonogram kontroli na rok 2022:

  • STYCZEŃ – Bodzanów
  • LUTY - Trąbki
  • MARZEC – Tomaszkowice, Jawczyce
  • KWIECIEŃ – Sułów
  • MAJ – Sławkowice
  • CZERWIEC – Łazany
  • WRZESIEŃ – Przebieczany
  • PAŹDZIERNIK – Szczygłów, Zabłocie
  • LISTOPAD - Biskupice

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Informujemy, że z dniem 1 września br. została zawarta umowa z Wykonawcą ocen energetycznych poprzedzających wymianę pieca tj. firmą ASIG Igor Kwiatkowski.

Wszystkie osoby, które złożyły w Urzędzie Gminy Biskupice wniosek/ deklarację udziału w projekcie pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 będą mieć wykonywane oceny energetyczne zgodnie z kolejnością wpływu wniosku o dofinansowanie do wymiany urządzeń grzewczych do Urzędu Gminy.

Jeśli ocena nie wykaże konieczności termomodernizacji, możliwe będzie podpisanie umowy i otrzymanie refundacji do poniesionych kosztów wymiany kotła i instalacji grzewczej.

W przypadku kiedy wynik oceny energetycznej wykaże konieczność wcześniejszej termomodernizacji budynku, mieszkaniec przed podpisaniem umowy z Gminą zobowiązany będzie wykonać ją we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
tel. (12) 289 70 95 lub tel. (12) 289 70 80
 

EFSII_kolor.jpeg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wymiana pieca-oceny energetyczne
 

Szanowni Państwo, wszystkie osoby, które złożyły w Urzędzie Gminy Biskupice wniosek/ deklarację udziału w projekcie pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice – II edycja” i chcą skorzystać z dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania, informujemy że cały czas trwa procedura wyłonienia wykonawcy, który będzie wykonywał oceny energetyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

W dniu 29 czerwca 2021r. odbyło się posiedzenie Krajowej Izby Odwoławczej w trakcie którego w dalszym ciągu nie wyłoniono wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie ocen energetycznych. Konieczne jest przeprowadzenie ponownej procedury wyłonienia wykonawcy, która może potrwać nawet do końca lipca br. Zawarcie umowy a tym samym wznowienie wykonywania ocen energetycznych planowane jest od sierpnia br.

Wszystkie osoby, które już teraz chcą zrealizować inwestycję związaną z wymianą pieca mogą wykonać ocenę energetyczną budynku pokrywając jej koszty z własnych środków. Jeśli taka ocena nie wykaże konieczności termomodernizacji, możliwe będzie podpisanie umowy i otrzymanie refundacji do poniesionych kosztów wymiany kotła i instalacji grzewczej.

W przypadku kiedy wynik oceny energetycznej wykaże konieczność   wcześniejszej termomodernizacji budynku, mieszkaniec przed podpisaniem umowy z Gminą zobowiązany jest wykonać ją we własnym zakresie.

Rezygnacja z wykonania ewentualnych  zaleceń termomodernizacyjnych  i tak będzie skutkować poniesieniem przez mieszkańca kosztów związanych z przeprowadzoną oceną energetyczną.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
tel. (12) 289 70 95 lub tel. (12) 289 70 80

 

EFSII_kolor.jpeg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ekointerwencja

Ekointerwencja to aplikacja przygotowana na zlecenie Samorządu Województwa Małopolskiego, umożliwiająca zgłaszanie przypadków naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska, w tym spalania odpadów. Aplikacja jest dostępna pod adresem https://ekointerwencja.ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja-operator/index.html 

Formularz ma na celu, usprawnienie przepływu informacji między mieszkańcami a organami kontroli w zakresie ochrony środowiska. Zgłoszenia będą automatycznie skierowane do właściwego organu kontroli

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wymiana piecy w Gminie Biskupice

Projekty związane z wymianą piecy na terenie gminy Biskupice koordynuje Zespół Ekodoradców Gminy Biskupice – główny ekodoradca  - Marcelina Słotwińska,
tel.; 12 289 70 95,

 

wymien piec 1.png                                     wymien piec 2.png

 

 

Przewiń do góry