Na podstawie art. 37e Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) prawo do bezpłatnego transportu z:

 • miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
 • miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku zmiany miejsca pobytu przed dniem wyborów i otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 • lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż,

przysługuje:

 • wyborcy niepełnosprawnemu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonych na podstawie odrębnych przepisów,
 • wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat
 • opiekunowi osób określonych w pkt 1 i 2, jeżeli ich stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu wyborca zgłasza do 13 dnia przed dniem wyborów, czyli do dnia: 2 października 2023 r.

Zgłoszenia można dokonać:

 • Osobiście: w Urzędzie Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
 • Telefonicznie: w godzinach pracy Urzędu pod nr telefonu: 12 289 70 83.
 • Elektronicznie: na adres
 • Pisemnie: przesyłając zgłoszenie na adres: Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka

Zgłoszenie koniecznie musi zawierać:

 • Imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz opiekuna (jeśli towarzyszy wyborcy)
 • Nr ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej oraz opiekuna (jeśli towarzyszy wyborcy)
 • Wskazanie miejsca, skąd transport ma się odbyć,
 • Wskazanie, czy wyborca (opiekun) będą korzystać z transportu powrotnego,
 • Wskazanie nr telefonu do kontaktu
 • Wskazanie adresu e-mail (jeśli wyborca posiada)

Najpóźniej 3 dni przed terminem wyborów wyborcy, którzy zgłosili udział w transporcie zostaną poinformowani o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania.

Zamiar skorzystania z transportu w dniu wyborów można wycofać najpóźniej na 2 dni przed dniem głosowania. Zamiar wycofania z transportu zgłasza się w taki sam sposób jak jego zgłoszenie.

DOCXBezpłatny transport zgłoszenie art. 37e KW.docx (23,56KB)