Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Informujemy, że od dnia 25 stycznia 2022r. wprowadzona zostaje Część 3 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wprowadzone zmiany wyodrębniają dodatkowy – najwyższy – poziom dofinansowania pozwalający na dofinansowanie nawet 90% kosztów kwalifikowanych.

O dofinansowanie w tej części mogą ubiegać się osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
  2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  1. 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

Beneficjent Programu ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Wprowadzone zmiany dotyczą również obowiązujących już części 1 i 2 Programu.

Przewiń do góry