Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

W miejscowości Bodzanów (przysiółek Rędziny) od blisko dwóch tygodni prowadzone są prace związane z  realizacją zadania pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice poprzez wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na działce nr 295 w Bodzanowie, Gmina Biskupic”. Wykonanie studni głębinowej w przyszłości posłuży jako alternatywne ujęcie wody pitnej zaopatrującej część Gminy Biskupice.

Zakres prac jest szeroki, obejmuje min. wykonanie robót wiertniczych związanych z utworzeniem otworu studziennego zgodnie z dokumentacją projektową. Realizator zadania  dokona pompowania oczyszczającego oraz pomiarowego. Skompletowana  zostanie również niezbędna dokumentacja określająca zasoby eksploatacyjne studni wraz z zatwierdzeniem przez organ do spraw geologii, dokumentacja hydrogeologiczna oraz inwentaryzacja geodezyjna  otworu studziennego. Ponadto  przeprowadzone zostaną badania laboratoryjne, w tym  próby wody fizyko-chemiczne i bakteriologiczne. Wartość inwestycji określa się na poziomie 280 563,00 złotych brutto.

Według harmonogramu prace trwać będą do 15 grudnia 2023r. W pracach wykorzystywany jest sprzęt ciężki, zatem prosimy mieszkańców Bodzanowa o wyrozumiałość oraz o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonej inwestycji.

 

 

 

                              

Przewiń do góry