Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na LXXIII sesję Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 27 listopada 2023 r.  o godz. 16.00 (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad LXX ,LXXIi LXXIIsesji Rady Gminy Biskupice.
 2. Wręczenie odznaczeń, podziękowań dla Honorowych Dawców Krwi.
 3. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały sprawie nabycia nieruchomości użytkowanej jako droga ogólnodostępna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność gminy Biskupice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Biskupice umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/397/23 Rady Gminy  Biskupice  z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2022-2036.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2022 rok,Nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Biskupice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych radnych złożonych za 2022 r.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski wystąpienia sołtysów.
 18. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewiń do góry