Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biskupice zostało przyjęte na podstawie PDFUchwały Nr XLIX 338 17 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 grudnia 2017 r..pdf (206,59KB) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupice. Prace nad dokumentem rozpoczęła procedura planistyczna zapoczątkowana Uchwałą Nr VI/43/2015 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lutego 2015 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Biskupice. Obszar opracowania obejmuje teren całej gminy Biskupice w jej granicach administracyjnych.

Studium sporządzono i uchwalono w celu określenia polityki przestrzennej gminy, rozumianej jako ustalenie celów w zakresie rozwoju przestrzennego oraz sposobów ich osiągania w procesie ukształtowanie zagospodarowania przestrzennego terenu, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Do ww. opracowania przystąpiono z uwagi na potrzebę:
- aktualizacji danych i analiz dotyczących diagnozy stanu istniejącego oraz uwarunkowań;
- pozytywnego rozpatrzenia szeregu wniosków osób fizycznych dotyczących poszerzenia terenów
inwestycyjnych bądź budowlanych w miejscach, gdzie nie narusza to przepisów odrębnych;
- aktualizacji danych zawartych w nowych dokumentach programowych przyjętych przez Radę Gminy Biskupice.

Rozwiązania przyjęte w Studium określono na podstawie m. in.:
- diagnozy stanu istniejącego i dotychczasowego rozwoju Gminy oraz rozpoznania głównych uwarunkowań jej przyszłego rozwoju;
- Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego;
- Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011- 2020;
- Strategia Rozwoju Gminy Biskupice do roku 2024;
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biskupice na lata 2014-2017 z perspektywą
na lata 2018-2021;
- analizy wniosków zgłoszonych przez mieszkańców oraz zainteresowane osoby prywatne i prawne;
- propozycje zawarte w wytycznych instytucji, a także władz gminnych;
- planowane inwestycje celu publicznego.

Na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy oszacowano maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, dowodząc iż obecnie wyznaczone tereny inwestycyjne nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania na poszczególne funkcje zabudowy w perspektywie kolejnych (maksymalnie) 30 lat. Uwzględnienia wartości zapotrzebowania nie osiągnięto jedynie poprzez wyznaczenie zupełnie nowych terenów inwestycyjnych, ale także poprzez nieznaczne
podniesienie (w stosunku do obowiązujących dokumentów) poszczególnych wskaźników intensywności zainwestowania w terenach już zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę. Pozwoli to na zaspokojenie, w wielu przypadkach, rosnących potrzeb inwestorów jedynie poprzez rozbudowę obiektów już istniejących, zamiast naruszania terenów dotychczas niezagospodarowanych.
 

 

Do pobrania:

PDFUchwała Nr XLIX 338 17 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupice.pdf (206,59KB)
PDFUzasadnienie do Uchwały Nr XLIX33817 Rady Gminy Biskupice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf (310,42KB)
PDFStudium załącznik 1.pdf (2,82MB)
PDFStudium załącznik 2 rysunek.pdf (12,43MB)
PDFStudium załącznik 3.pdf (2,62MB)
PDFStudium załącznik 4 rysunek.pdf (28,50MB)
 

Przewiń do góry