Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na LXXV sesję  Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 21 grudnia 2023 r.  o godz. 16.00 (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXV sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad LXXIIIiLXXIV sesji Rady Gminy.
 2. Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym na 2024 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz gminy Biskupice własności nieruchomości oraz udziału w nieruchomości, położonych w obrębie Przebieczany, jednostka ewidencyjna Biskupice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Biskupice w zakresie„Pomoc Gminy w zakresie dożywiania”„Posiłek w szkole i w domu: na lata 2024-2028
 6. Podjęcie uchwały sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/397/23 Rady Gminy  Biskupice  z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2023 -2038.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2023 rok,Nr LXI/398/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupice na lata 2024-2038.
 11. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2024 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wolne wnioski  wystąpienia sołtysów.
 15. Zakończenie obrad sesji.  

 

 

 

Przewiń do góry