Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Rozpoczęte blisko dwa miesiące temu prace związane z realizacją zadania pn. „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice poprzez wykonanie robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na działce nr 295 w Bodzanowie, Gmina Biskupice” zostały zakończone. Wykonanie studni głębinowej, w przyszłości stanowić będzie alternatywne ujęcie wody pitnej dla części Gminy Biskupice.

Zakres prac obejmował między innymi wykonanie robót wiertniczych związanych z utworzeniem otworu studziennego zgodnie z dokumentacją projektową. Realizator zadania dokonał pompowania oczyszczającego oraz pomiarowego, a także skompletował niezbędną dokumentację określającą zasoby eksploatacyjne studni wraz z zatwierdzeniem przez organ do spraw geologii, dokumentację hydrogeologiczną oraz inwentaryzację geodezyjną otworu studziennego. Dodatkowo przeprowadzono badania laboratoryjne, w tym próby wody fizyko-chemiczne i bakteriologiczne.

Pakiet z dokumentacją Wykonawca – Janusz Dyda, właściciel firmy Hydroel Zakład Wiertniczo-Geologiczny S.C., przekazał osobiście Wójt Gminy Biskupice – Renacie Gawlik w dniu 15 grudnia 2023 r. Całość prac została przeprowadzona zgodnie z podpisaną umową, a wartość wodnej inwestycji wyniosła 280 563,00 złotych brutto.

Zakończenie prac związanych z realizacją tego zadania jest jednym z najważniejszych kroków i ma kluczowe znaczenie dla poprawy systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice, zapewniając alternatywne ujęcie wody pitnej. Dzięki wykonanej studni głębinowej w przyszłości mieszkańcy Gminy Biskupice mogą być pewni stabilnego dostępu do wody pitnej. Przeprowadzona inwestycja przyczyni się również do podejmowania dalszych działań w kierunku budowy stacji uzdatniania wody i modernizacji części sieci wodociągowej. 

 

 

Przewiń do góry