Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Wójt Gminy Biskupice zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz.U z 2023r. poz. 571 z późn.zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na : Wsparcie realizacji zadania polegającego na świadczeniu pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu gminy Biskupice  w okresie od dnia 1 lutego 2024r.  do 31 grudnia 2024r.       

Na wyżej wymienione zadanie Gmina Biskupice przekaże dotacje w wysokości do 30.000 zł (słownie: trzydzieści  tysięcy złotych 00/100).

Termin składania ofert: do 19 stycznia 2024r. do godz.  14.00  w sekretariacie  Urzędu Gminy Biskupice – Tomaszkowice 455,  32-020 Wieliczka .

Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów oceny:

  • możliwość realizacji zadania przy uwzględnieniu posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych ukierunkowanych na realizację zadania,
  • dotychczasowa współpraca z Gminą Biskupice, innymi organami administracji publicznej z uwzględnieniem rzetelności i sposobu rozliczania otrzymanych na ten cel środków,
  • kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  • doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze,
  • opis realizacji zadania z uwzględnieniem jakości wykonania zadania,
  • udział własnych środków finansowych i środków pozyskanych z innych źródeł w realizacji do łącznych kosztów realizacji zadania

Termin pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej:

19 stycznia 2024r. o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą  w Trąbkach, Trąbki 340.

 

Zasady przyznania dotacji:

Realizatorem zadania zostanie Podmiot, którego oferta oceniona zostanie najwyżej przez Komisję Konkursową. Dotacja na realizacje zadania zostanie przekazana na podstawie pisemnej umowy zawartej z podmiotem wyłonionym w wyniku przeprowadzenia konkursu.

Szczegółowe informacje oraz warunki konkursu ofert  można uzyskać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach z siedzibą w Trąbkach, Trąbki 340, 32-020 Wieliczka, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00, tel: 12 250 65 11,   e-mail gops@gopsbiskupice.pl

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie Nr 0050 159 2023.pdf.pdf (80,10KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050 159 2023.pdf (346,48KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050 159 2023.pdf.pdf (97,83KB)
PDFOgłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji.pdf (167,17KB)
 

 

 

Przewiń do góry