Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

21 grudnia 2023 Rada Gminy Biskupice jednogłośnie przyjęła budżet gminy Biskupice na 2024 rok. Jego projekt zaprezentowały Wójt Gminy Biskupice – Renata Gawlik oraz Skarbnik – Agnieszka Gągulska. Panie zreferowały zapisy proponowanej uchwały, przedstawiając Radnym kształt nowego budżetu w tym  proponowane inwestycje, których realizacja przypadnie na 2024 rok.

Przed przyjęciem dokumentu przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady Gminy Biskupice przedstawili  opinie Komisji. Odczytano również uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Biskupice na rok 2024 i w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2024rok. W wyżej wymienionych  uchwałach Kolegium RIO postanowiło pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej jak i możliwość sfinansowania deficytu.


Budżet w liczbach

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu na rok 2024, która obejmuje również planowane dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi 68 917 210,41 zł  ( w tym dochody bieżące 60 474 028,21 zł i dochody majątkowe  8 443 182,20 zł). Przewidywane wydatki to kwota   74 720 744,20  zł ( w tym wydatki bieżące 59 766 896,92 zł i wydatki majątkowe 14 953 847,28 zł).

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 803 533,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 260 262,79 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1 543 271,00 zł,

Wydatki majątkowe


Tegoroczne wydatki majątkowe to kwota 14 953 847,28 zł. Wśród inwestycji, które planuje się kontynuować, zrealizować lub rozpocząć  w 2024, znalazły się między innymi takie zadania jak:

  • Przebudowa drogi gminnej Łazany –Zabłocie  w miejscowości Zabłocie i Trąbki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (etap II) -  2 551 329,00 zł.
  • Kontynuacja przebudowy drogi gminnej Sławkowice – Niżowa  w miejscowości Sławkowice -  1 974 660,00 zł.
  •  Projekt chodnika w miejscowości  Bodzanów  I etap  ( odcinek od sklepu Pana Skosa do schodów na cmentarz) – 40 000,00 zł.
  • Zakończenie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy DW 966 w miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany – 58 125,00 zł.
  • Przebudowa obiektu mostowego na Potoku Królewskim w miejscowości Zabłocie w ciągu drogi gminnej Łazany – Zabłocie  (koszty projektu) - 110 000,00 zł.
  • Kontynowanie rozbudowy i przebudowa budynku  Szkoły Podstawowej w Biskupicach wraz z zagospodarowaniem terenu -  595 000,00 zł.
  • Utworzenie żłobka w miejscowości Przebieczany – 919 018,00 zł.
  • Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Biskupice (obiekty  wodociągowe i oczyszczalnie ścieków w Biskupicach i Sławkowicach) - 433 263,00 zł.
  • Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Trąbkach  - 3 907 142,00 zł.

 

Wydatki bieżące

W tegorocznym budżecie przewidziano  również środki finansowe na zabezpieczenie  transportu publicznego (dopłaty do MPK oraz linii Kolei Małopolskich), a także uruchomienie dwóch nowych, gminnych linii. Kwota zarezerwowana na ten cel to blisko 960 000 zł.

Ponadto w tym roku po raz pierwszy w  budżet wprowadzono fundusz sołecki, na który przeznaczono kwotę 580 370,47 zł. Poszczególne sołectwa będą realizować zadania min z zakresu poprawy infrastruktury drogowej, rozbudowy oświetlenia ulicznego, organizacji wydarzeń kulturalnych czy usług remontowych.  

 Jak co roku, największą ilość funduszy przeznaczono na oświatę. W 2024 kwota ta wynosi  33 232 505,10  zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na utrzymanie szkół podstawowych w tym oddziałów przedszkolnych, przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz dowóz uczniów do placówek oświatowych.

Uchwalony budżet to plan, który pozwala zabezpieczyć podstawowe usługi ale to też  dokument, który w ciągu roku ulega wielokrotnym zmianom. Z pewnością wyznaniem będzie zagospodarowanie środków z nowej perspektywy funduszy regionalnych, środków ZIT, czy KPO. To co równie ważne to dalsze prace związane z poprawą infrastruktury drogowej, stopniowa kanalizacja gminy oraz budowa stacji uzdatniania wody. 

 

 

Przewiń do góry