Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na LXXVI sesję  Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 12 lutego 2024 r.  o godz. 16.00 (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1.  Otwarcie obrad sesji, przyjęcie protokołu z przebiegu obrad  LXXV sesji Rady Gminy.
2.  Informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2024 w gminie Biskupice.  
5.  Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego na finansowanie zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo przewozów o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych : Wieliczka – Szczyrzyc i Wieliczka –Siedlec.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany statutów  sołectw.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Biskupice.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie  zbiorowym organizowanym przez Gminę Biskupice.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen, opłaty dodatkowej i manipulacyjnej za usługi przewozowe w publicznym transporcie  zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Biskupice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2024 rok,  Nr LXXV/476/23 z dnia 21 grudnia  2023 roku.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Centrum Kultury Gminy Biskupice
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Centrum Kultury Gminy Biskupice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Centrum Kultury Gminy Biskupice.
15. Przedstawienie sprawozdań z  prac Komisji stałych za 2023 rok.
16. Przedstawienie planów pracy Komisji stałych na 2024 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
18. Podjęcie uchwały  w sprawie   planu pracy Rady Gminy na 2024 r.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w przerwie międzysesyjnej.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wystąpienia sołtysów, wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad sesji.

Przewiń do góry