Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Przewodniczący Rady Gminy Biskupice - Andrzej Kasina zaprasza na  LXXVII  sesję (nadzwyczajną)  Rady Gminy Biskupice, która odbędzie się 14 marca 2024 r., o godz.  16.00  w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice,  Tomaszkowice  455,  sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości ,położonych w obrębie ewidencyjnym Trąbki, jednostka ewidencyjna Biskupice.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej   w Biskupicach.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.  
5.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Biskupice na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.  
6.    Podjęcie uchwały  w sprawie  przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Biskupice do 2030 roku oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały nr XIV/118/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 21 września 2015 r. w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Biskupice i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biskupice w 2024 roku.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/475/24 Rady Gminy  Biskupice  z dnia  21 grudnia  2023 roku. w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Biskupice .
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Budżetowej Gminy Biskupice na 2024 rok,  Nr LXXV/476/23 z dnia 21 grudnia 2023 roku.
12.    Zakończenie obrad sesji.

 

Przewiń do góry