Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

POZIOM 2 Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Data wystąpienia 121.03.2024 r. godz. 9.00 Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 21.03.2024 r. do godz. 24.00 dnia 21.03.2024 r. Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. Prognozowana jakość powietrza Prognoza na dzień 11.03.2024 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Jakości Powietrza. Dzień 21.03.2024 r. Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 15.02.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat oświęcimskii. Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 21.03.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 149.300. INFORMACJE O ZAGROŻENIU Wrażliwe grupy ludności • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności Ogół ludności: - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: - ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, - nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current). DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ Zakres działań krótkoterminowych Stopień 2 Wójt, burmistrz lub prezydent miasta: - prowadzi kontrolę mieszkańców pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej (nie dotyczy Miasta Krakowa) Placówki oświatowo-wychowawcze oraz obiekty opieki zdrowotnej: - zaleca się obserwacje wskazań najbliższych czujników pomiarowych. W przypadku wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń zaleca się ograniczenie aktywności dzieci i młodzieży na zewnątrz w czasie trwania 2 stopnia zagrożenia do nie-zbędnego minimum. Zarządzający drogami: - obowiązuje zakaz czyszczenia ulic na sucho, z wyłączeniem okresu deficytu wody w przypadku ogłoszenia ostrzeżenia o suszy przez IMGW. Ogół społeczeństwa: - obowiązuje zakaz eksploatacji miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe w przypadku, gdy nie stanowią jedynego źródła ogrzewania budynku. Zakaz eksploatacji nie dotyczy urządzeń spełniających wymagania ekoprojektu posiadających zamkniętą komorę spalania. - obowiązuje zakaz stosowania dmuchaw do liści. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Data wydania 21.03.2024 r. godz. 9.00 Podstawa prawna • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2024 poz. 54) • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) Źródła danych • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/6

Komunikat jest ważny od 21-03-2024 09:24:00 do 21-03-2024 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Przewiń do góry