Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Organizacje posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

1.   Stowarzyszenie „HEJNAŁ TRĄBKI”
2.   Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomaszkowice „Nasza Wieś 2000”
3.   Stowarzyszenie na Rzecz Eko – Rozwoju Wsi Trąbki
4.   Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szczygłowie
5.   Stowarzyszenie Przyjaciół Biskupic
6.   Stowarzyszenie OSP w Biskupicach
7.   Stowarzyszenie OSP w Bodzanowie
8.   Stowarzyszenie OSP w Łazanach
9.   Stowarzyszenie OSP w Sławkowicach/Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP
10. Stowarzyszenie OSP w Trąbkach
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy "JESTEŚMY" w Tomaszkowicach
12. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii NANOINIT  (Biskupice)
13. Stowarzyszenie Novuss w Bodzanowie
14. Stowarzyszenie Głos Serca w Biskupicach
15. Stowarzyszenie Hipoterapia Bodzanów
16.Stowarzyszenie Klub Sportowy MCT  (Tomaszkowice)

 

Fundacje:

1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości I Inicjatyw Społecznych PROELIO (Szczygłów)
2. Fundacja Ośrodka Transplantacji - "Dar Nadziei" (Sułów)
3. Fundacja Medycyny Regeneracyjnej "Dar Nadziej" (Sułów)
4. Fundacja SZANSA (Sułów)
5. Fundacja Kompetentni (Łazany)
6 .Fundacja Q`Naturze (Przebieczany)

(źródło : Wykaz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych powiat wielicki https://ngo.powiatwielicki.pl/stowarzyszenia/)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kluby Sportowe:

1.    Klub Sportowy „BŁĘKITNI BODZANÓW”
2.    Ludowy Klub Sportowy „ZORZA” Przebieczany
3.    Uczniowski Klub Sportowy „SŁAWKOWICE”
4.    Uczniowski Klub Sportowy "ZIARNO" SP Biskupice
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Bodzanowie

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aspekty prawne

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie współpracy organów administracji publicznej, w tym organów jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Określa ona: zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystania z tej działalności przez organy administracji publicznej w celu wykonywania zadań publicznych, uzyskiwania przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz funkcjonowania organizacji pożytku publicznego i sprawowania nadzoru nad prowadzeniem działalności pożytku publicznego.

Zgodnie z polskim prawem organy administracji publicznej realizują zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego
w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

Sfera zadań publicznych obejmuje bardzo szeroki zakres działalności, w tym m.in.:

 1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 2. popularyzacja działań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 3. promocja i ochrona zdrowia służąca propagowaniu wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób, uzależnień alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii;
 4. działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, w szczególności poprzez popularyzację aktywnych form wypoczynku i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 6. stwarzanie przyjaznych warunków do realizacji przedsięwzięć o charakterze artystycznym
  i społeczno-kulturalnym oraz wspieranie projektów służących ochronie dóbr kultury, tradycji, sztuki
  i dziedzictwa narodowego;
 7. aktywizacja i integracja społeczna osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz psychicznej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, włączenie do kształcenia ustawicznego, działalności kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia;
 8. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 9. kształtowanie i pobudzanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy;
 10. wykonywanie zadań objętych ustawą o pomocy społecznej;
 11. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 12. ratownictwo i ochrona ludności;
 13. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Otwarty konkurs ofert

Organ administracji publicznej, który zamierza zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, ogłasza w tym celu konkurs ofert. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oferty pozakonkursowe

Istnieje także możliwość uproszczonego zlecenia wykonania zadania publicznego – o charakterze lokalnym lub regionalnym – na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert przy zachowaniu łącznie następujących warunków:

 • wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza 10 tys. złotych
 • realizacja zadania publicznego ma nastąpić w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Organizacja przygotowuje i składa ofertę na realizację zadania publicznego. W przypadku uznania zadania za celowe, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ofertę do publicznej wiadomości (BIP, siedziba organu, strona internetowa organu). W trakcie 7 dni każda osoba prawna lub fizyczna może zgłaszać swoje uwagi dotyczące oferty. Po upływie 7 dni oraz rozpatrzeniu ew. uwag zawierana jest umowa pomiędzy samorządem a organizacją.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Materiały do pobrania:
 

 

 

 

Przewiń do góry