Strona Gminy Biskupice w serwisie Facebook

Maszyny budowlane pojawiły się w miejscowości Trąbki (Pacówki), gdzie powstaje  ścieżka rowerowa.  Zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i Biskupice (w Gminie Biskupice)” polega  na budowie prawostronnej ścieżki rowerowej z możliwością korzystania przez pieszych .  Projekt przewiduje także przebudowę zjazdów do posesji,  zmianę  nawierzchni drogi, budowę  odwodnienia w postaci kanalizacji opadowej wraz z włączeniem proj. kanalizacji do istniejącej kanalizacji deszczowej.  Zaplanowano także budowę  ścieku muldowego, palisady betonowej lub muru oporowego, przebudowę  drenażu wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej. Wykonanie przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przebudowy sieci kolidującej -  dotyczy to sieci gazowej i elektroenergetycznej. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia 2022 roku.


Całość inwestycji to koszt  4 582 407, 09 zł brutto z czego 2 480 000,00 zł to kwota pozyskana  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

EFSII_kolor.jpeg

 

 

Przewiń do góry